ตารางสอบภาคปกติ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียน 2/2564

ตารางสอบภาคปกติ | ตารางสอบ   
ลำดับ วันที่สอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ หน่วยกิต อ.ประจำวิชา สาขาวิชา เวลา ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
1 21 มี.ค. 2565 408 324 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑ 2(2-0-4) ดร.ณัฐฎ์ อุตรวิเชียร
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.ณัฐฎ์ อุตรวิเชียร
 
 
2 21 มี.ค. 2565 ๒๐๔ ๓๑๓ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 2(2-0-4) ผศ.ดร.พชรกฤต  ศรีบุญเรือง
พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร. 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ.ดร.พชรกฤต  ศรีบุญเรือง
พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร. 
 
3 21 มี.ค. 2565 203 325 ประวัติศาสตร์เอเซีย 2(2-0-4) อ.วิรัตน์ ทองภู
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อ.วิรัตน์ ทองภู
 
 
4 21 มี.ค. 2565 104 419 ปรัชญาศาสนา 3(3-0-6) ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
 
 
5 21 มี.ค. 2565 101 311 พระพุทธศาสนามหายาน 3(3-0-6) พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
 
 
6 21 มี.ค. 2565 302 410 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน 3(3-0-6) อาจารย์ชยันต์  บุญพิโย
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์ชยันต์  บุญพิโย
 
 
7 21 มี.ค. 2565 402 314 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) ดร.ธีร์ดนัย กัปโก
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.ธีร์ดนัย กัปโก
 
 
8 21 มี.ค. 2565 401 325 รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ. 
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ. 
 
 
9 21 มี.ค. 2565 408 325 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑ 3(3-0-6) พระครูปริยัติสารการ, ดร. 
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระครูปริยัติสารการ, ดร. 
 
 
10 21 มี.ค. 2565 402 307 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) ดร.ภูษิต  ปุลันรัมย์
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.ภูษิต  ปุลันรัมย์
 
 
11 21 มี.ค. 2565 303 314 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 3(3-0-6) รศ.ดร.ดิปติ  วิสุทธางกูร
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing รศ.ดร.ดิปติ  วิสุทธางกูร
 
 
12 21 มี.ค. 2565 203 308 ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล 
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล 
 
 
13 21 มี.ค. 2565 101 324 ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) ดร.อินตอง ชัยประโคม 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.อินตอง ชัยประโคม 
 
 
14 21 มี.ค. 2565 104 301 พุทธจริยศาสตร์ 3(3-0-6) พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร 
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร 
พระครูภาวนาธรรมโฆสิต, ดร. 
อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ -
15 21 มี.ค. 2565 401 309 ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) พระมหาสำราญ กมฺมสุทโธ ,ผศ.ดร
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาสำราญ กมฺมสุทโธ ,ผศ.ดร
 
 
16 21 มี.ค. 2565 204 317 ภาษาไทยถิ่น 2(2-0-4) พระรชต กตปุญฺโญ
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระรชต กตปุญฺโญ
 
 
17 23 มี.ค. 2565 408 424 กฎหมายอาญา ๓ 3(3-0-6) พระครูปริยัติสารการ, ดร. 
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระครูปริยัติสารการ, ดร. 
 
 
18 23 มี.ค. 2565 402 312 การบริหารองค์กรภาครัฐ 3(3-0-6) พระมหากิตติ กิตฺติเมธี 
ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหากิตติ กิตฺติเมธี 
ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
 
19 23 มี.ค. 2565 302 407 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์.. 3(3-0-6) พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร, ผศ.
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร, ผศ.
 
 
20 23 มี.ค. 2565 204 309 การใช้ภาษาไทย 4(3(2-2-5)) พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร. 
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร. 
 
 
21 23 มี.ค. 2565 104 306 ปรัชญาพุทธเถรวาท 3(3-0-6) พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
 
 
22 23 มี.ค. 2565 203 310 พลเมืองกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) อาจารย์กนกวรรณ ประจันตะเสน
อ.วิรัตน์ ทองภู
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์กนกวรรณ ประจันตะเสน
อ.วิรัตน์ ทองภู
 
23 23 มี.ค. 2565 101 325 พุทธธรรมกับสังคมไทย 3(3-0-6) พระมหาพิสิฐ  วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร.
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาพิสิฐ  วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร.
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 
24 23 มี.ค. 2565 401 223 การเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) ผศ.ประกอบ  มีโคตรกอง
พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ.ประกอบ  มีโคตรกอง
พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก 
 
25 23 มี.ค. 2565 408 318 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว 2(2-0-4) อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ  
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ  
 
 
26 23 มี.ค. 2565 302 408 การฟังและพูดภาษาอังกฤษระดับอาชีพ 3(3-0-6) พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
 
 
27 23 มี.ค. 2565 401 315 การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน 3(3-0-6) อ.ทรงพล โชติกเวชกุล
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อ.ทรงพล โชติกเวชกุล
 
 
28 23 มี.ค. 2565 402 313 จริยธรรมทางการบริหาร 3(3-0-6) อ.สวาท ฮาดภักดี 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อ.สวาท ฮาดภักดี 
 
 
29 23 มี.ค. 2565 101 310 นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 3(3-0-6) พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน 
 
 
30 23 มี.ค. 2565 104 312 ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง 3(3-0-6) ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น
 
 
31 23 มี.ค. 2565 ๒๐๔ ๓๑๑ วรรณกรรมเปรียบเทียบ 3(3-0-6) พระมหาอธิวัฒน์   ภทฺรกวี
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาอธิวัฒน์   ภทฺรกวี
 
 
32 23 มี.ค. 2565 200 309 เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สาระสนเทศ 3(3(2-2-5)) อ.บุญส่ง นาแสวง
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อ.บุญส่ง นาแสวง
 
 
33 25 มี.ค. 2565 402 308 การบริหารโครงการ 3(3-0-6) ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี 
 
 
34 25 มี.ค. 2565 401 313 พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3(3-0-6) ผศ.ดร.ชาญชัย  ฮวดศรี
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ.ดร.ชาญชัย  ฮวดศรี
 
 
35 25 มี.ค. 2565 204 312 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6) พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก
 
 
36 25 มี.ค. 2565 203 312 ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา 3(3-0-6) พระมหาสำราญ กมฺมสุทโธ ,ผศ.ดร
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาสำราญ กมฺมสุทโธ ,ผศ.ดร
 
 
37 25 มี.ค. 2565 302 323 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท 
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท 
 
 
38 25 มี.ค. 2565 101 309 วิสุทธิมัคคศึกษา 3(3-0-6) พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ดร.ผศ.
พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ดร.ผศ.
พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. 
 
39 25 มี.ค. 2565 104 328 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6) พระมหาปพน  กตสาโร, ผศ.ดร.
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาปพน  กตสาโร, ผศ.ดร.
 
 
40 25 มี.ค. 2565 408 303 กฎหมายคณะสงฆ์ของไทย 2(2-0-4) ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล
 
 
41 25 มี.ค. 2565 200 308 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 4(3(2-2-5)) อ.บุญส่ง นาแสวง
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
12:30:00-16:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อ.บุญส่ง นาแสวง
 
 
42 25 มี.ค. 2565 101 322 พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย 2(2-0-4) พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร. 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร. 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 
43 25 มี.ค. 2565 ๔๐๘ ๔๒๗ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ 2(2-0-4) พระครูปริยัติสารการ, ดร. 
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระครูปริยัติสารการ, ดร. 
 
 
44 25 มี.ค. 2565 402 306 การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ 3(3-0-6) ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
ดร.ธีร์ดนัย กัปโก
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
ดร.ธีร์ดนัย กัปโก
 
45 25 มี.ค. 2565 200 308 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 4(3(2-2-5)) ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
 
 
46 25 มี.ค. 2565 302 305 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและเชิงสาธก 3(3-0-6) พระมหาสำราญ กมฺมสุทโธ ,ผศ.ดร
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาสำราญ กมฺมสุทโธ ,ผศ.ดร
 
 
47 25 มี.ค. 2565 401 308 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล
 
 
48 25 มี.ค. 2565 104 425 ปรัชญาวิเคราะห์ 2(2-0-4) พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร. 
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร. 
 
 
49 29 มี.ค. 2565 401 306 ทฤษฎีการเมือง 3(3-0-6) พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก 
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก 
 
 
50 29 มี.ค. 2565 401 307 การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย 3(3-0-6) ดร. สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
อ.สวาท ฮาดภักดี 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร. สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
อ.สวาท ฮาดภักดี 
 
51 31 มี.ค. 2565 000 356 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ 1(1-2-4) พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
 
 
52 31 มี.ค. 2565 408 430 กฎหมายการคลัง 2(2-0-4) อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ  
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ  
 
 
53 31 มี.ค. 2565 402 408 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) พระมหากิตติ กิตฺติเมธี 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหากิตติ กิตฺติเมธี 
 
 
54 31 มี.ค. 2565 204 310 การวิจัยและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย 4(3(2-2-5)) ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
อ.สุทธิพงษ์ อุพลเถียร
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
อ.สุทธิพงษ์ อุพลเถียร
 
55 31 มี.ค. 2565 101 323 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 2(2-0-4) พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร 
 
 
56 31 มี.ค. 2565 203 311 สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา 2(1-2-3) อาจารย์พันทิวา ทับภูมี
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์พันทิวา ทับภูมี