ตารางสอบภาคปกติ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียน 2/2564

ตารางสอบภาคปกติ | ตารางสอบ   
ลำดับ วันที่สอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ หน่วยกิต อ.ประจำวิชา สาขาวิชา เวลา ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
1 7 มี.ค. 2565 408 437 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 3(3-0-6) พระมหาวชิรศักดิ์  วชิรเมโธ
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาวชิรศักดิ์  วชิรเมโธ
 
 
2 7 มี.ค. 2565 401 431 การพัฒนาระบบราชการไทย 3(3-0-6) อ.ทรงพล โชติกเวชกุล
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อ.ทรงพล โชติกเวชกุล
 
 
3 7 มี.ค. 2565 302 418 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(3-0-6) รศ.ดร.ดิปติ  วิสุทธางกูร
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing รศ.ดร.ดิปติ  วิสุทธางกูร
 
 
4 7 มี.ค. 2565 104 415 ปรัชญาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) พระมหาปพน  กตสาโร, ผศ.ดร.
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาปพน  กตสาโร, ผศ.ดร.
 
 
5 7 มี.ค. 2565 101 416 ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ดร.ผศ.
ดร.ศิริลักษณ์  วรไวย์
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ดร.ผศ.
ดร.ศิริลักษณ์  วรไวย์
 
6 7 มี.ค. 2565 408 436 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) พระครูปริยัติสารการ, ดร. 
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระครูปริยัติสารการ, ดร. 
 
 
7 7 มี.ค. 2565 402 416 การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) ดร.ธีร์ดนัย กัปโก
พระมหากิตติ กิตฺติเมธี 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.ธีร์ดนัย กัปโก
พระมหากิตติ กิตฺติเมธี 
ดร.ภูษิต  ปุลันรัมย์
8 7 มี.ค. 2565 104 326 จริยศาสตร์ 3(3-0-6) พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร. 
ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร. 
ผศ.ดร.จรัส ลีกา
 
9 7 มี.ค. 2565 101 432 มังคลัตถทีปนีศึกษา 2(2-0-4) พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 
10 7 มี.ค. 2565 401 422 สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย 2(2-0-4) ดร. สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร. สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
 
 
11 8 มี.ค. 2565 408 439 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) พระมหาวชิรศักดิ์  วชิรเมโธ
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาวชิรศักดิ์  วชิรเมโธ
 
 
12 8 มี.ค. 2565 101 415 จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 3(3-0-6) พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 
พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร. 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 
พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร. 
 
13 8 มี.ค. 2565 104 322 ปรัชญาสังคมและการเมือง 3(3-0-6) ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
 
 
14 8 มี.ค. 2565 407 435 สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ 2(2-0-4) อ.สวาท ฮาดภักดี 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อ.สวาท ฮาดภักดี 
 
 
15 8 มี.ค. 2565 402 410 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) ดร.ภูษิต  ปุลันรัมย์
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.ภูษิต  ปุลันรัมย์
 
 
16 8 มี.ค. 2565 104 418 ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ 3(3-0-6) ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น
 
 
17 8 มี.ค. 2565 401 427 ประชาธิไตยตามแนวพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ. 
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ. 
 
 
18 8 มี.ค. 2565 302 422 ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นพิธีกร 3(3-0-6) พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
 
 
19 8 มี.ค. 2565 101 417 สัมมนาพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. 
 
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. 
 
 
20 8 มี.ค. 2565 408 404 หลักวิชาชีพและพุทธจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย 2(2-0-4) ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:30:00-15:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล
 
 
21 9 มี.ค. 2565 408 424 กฎหมายอาญา ๓ 3(3-0-6) พระครูปริยัติสารการ, ดร. 
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระครูปริยัติสารการ, ดร. 
 
 
22 9 มี.ค. 2565 101 438 มิลินทปัญหาศึกษา 2(2-0-4) พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 
 
23 9 มี.ค. 2565 408 440 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 3(3-0-6) ดร.ณัฐฎ์ อุตรวิเชียร
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.ณัฐฎ์ อุตรวิเชียร
 
 
24 9 มี.ค. 2565 302 426 การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) อาจารย์ชยันต์  บุญพิโย
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์ชยันต์  บุญพิโย
 
 
25 9 มี.ค. 2565 101 431 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-4) พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร. 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร. 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 
26 9 มี.ค. 2565 402 417 วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ 3(3-0-6) พระมหากิตติ กิตฺติเมธี 
อาจารย์อมรรัตน์ เตชะนอก
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหากิตติ กิตฺติเมธี 
อาจารย์อมรรัตน์ เตชะนอก
 
27 9 มี.ค. 2565 401 419 โลกาภิวัฒน์กับการเมืองไทย 3(3-0-6) ผศ.ดร.ชาญชัย  ฮวดศรี
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ.ดร.ชาญชัย  ฮวดศรี
 
 
28 10 มี.ค. 2565 408 443 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ 3(3-0-6) อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ  
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ  
 
 
29 10 มี.ค. 2565 101 430 พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 2(2-0-4) ดร.อินตอง ชัยประโคม 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.อินตอง ชัยประโคม 
 
 
30 10 มี.ค. 2565 401 405 ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) อ.สวาท ฮาดภักดี 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อ.สวาท ฮาดภักดี 
 
 
31 10 มี.ค. 2565 104 417 ศึกษาอิสระทางปรัชญา 3(3-0-6) พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
09:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
 
 
32 10 มี.ค. 2565 408 303 กฎหมายคณะสงฆ์ของไทย 2(2-0-4) ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
12:30:00-14:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล
 
 
33 10 มี.ค. 2565 401 416 การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์ 3(0-6-6) ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล 
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล 
 
 
34 10 มี.ค. 2565 101 437 พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข 2(2-0-4) อาจารย์พันทิวา ทับภูมี
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์พันทิวา ทับภูมี
 
 
35 10 มี.ค. 2565 104 416 สัมมนนาปัญหาปรัชญา 3(3-0-6) ผศ.ดร.จรัส ลีกา
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ.ดร.จรัส ลีกา
 
 
36 10 มี.ค. 2565 408 430 กฎหมายการคลัง 2(2-0-4) อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ  
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
15:00:00-17:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ  
 
 
37 21 มี.ค. 2565 204 424 วรรณกรรมกับทัศนศิลป์ 3(3-0-6) พระมหาอธิวัฒน์   ภทฺรกวี
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาอธิวัฒน์   ภทฺรกวี
 
 
38 21 มี.ค. 2565 203 431 สัมนาสังคมศึกษา 3(2-2-5) อ.บุญส่ง นาแสวง
อาจารย์สริญญา มารศรี 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อ.บุญส่ง นาแสวง
อาจารย์สริญญา มารศรี 
 
39 21 มี.ค. 2565 203 428 พระพุทธศาสนากับสังคม 3(3-0-6) อ.วิรัตน์ ทองภู
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อ.วิรัตน์ ทองภู
 
 
40 21 มี.ค. 2565 209 422 ภาษาเขมรในภาษาไทย 3(3-0-6) พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. 
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. 
 
 
41 23 มี.ค. 2565 204 421 ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย 3(0-6-6) พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก
ผศ.ดร.พชรกฤต  ศรีบุญเรือง
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก
ผศ.ดร.พชรกฤต  ศรีบุญเรือง
 
42 23 มี.ค. 2565 203 420 ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา 3(0-6-6) ผศ. อนุสรณ์  นางทะราช
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์พันทิวา ทับภูมี
 
 
43 25 มี.ค. 2565 203 433 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 3(3-0-6) อาจารย์สริญญา มารศรี 
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์สริญญา มารศรี 
 
 
44 25 มี.ค. 2565 203 430 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2(2-0-4) พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท 
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท 
 
 
45 28 มี.ค. 2565 204 316 วรรณคดีวิจารณ์ 3(3-0-6) ผศ.ดร.พชรกฤต  ศรีบุญเรือง
อาจารย์จิรวัฒน์  สิทธิธรรม
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ.ดร.พชรกฤต  ศรีบุญเรือง
อาจารย์จิรวัฒน์  สิทธิธรรม
 
46 28 มี.ค. 2565 000 109 ศาสนาทั่วไป 2(2-0-4) ดร.อินตอง ชัยประโคม 
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.อินตอง ชัยประโคม 
 
 
47 29 มี.ค. 2565 204 433 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2(2-0-4) ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
 
 
48 29 มี.ค. 2565 204 431 สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย 4(3(2-2-5)) พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร. 
อาจารย์จิรวัฒน์  สิทธิธรรม
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร. 
อาจารย์จิรวัฒน์  สิทธิธรรม