ตารางสอบภาคสมทบ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1/2565

ตารางสอบภาคสมทบ | ตารางสอบ   
ลำดับ วันที่สอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ หน่วยกิต อ.ประจำวิชา สาขาวิชา เวลา ห้องสอบ ผู้คุมสอบ