ตารางสอบภาคปกติ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 2/2564

ตารางสอบภาคปกติ | ตารางสอบ   
ลำดับ วันที่สอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ หน่วยกิต อ.ประจำวิชา สาขาวิชา เวลา ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
1 22 มี.ค. 2565 000 239 ธรรมภาคภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
 
 
2 22 มี.ค. 2565 000 211 วัฒนธรรมไทย 2(2-0-4) อาจารย์กนกวรรณ ประจันตะเสน
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์กนกวรรณ ประจันตะเสน
 
 
3 22 มี.ค. 2565 000 211 วัฒนธรรมไทย 2(2-0-4) พระรชต กตปุญฺโญ
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระรชต กตปุญฺโญ
 
 
4 22 มี.ค. 2565 000 115 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร. 
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร. 
 
 
5 22 มี.ค. 2565 000 204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท 
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:30:00-16:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท 
 
 
6 24 มี.ค. 2565 000 206 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6) ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
 
 
7 24 มี.ค. 2565 000 117 ภาษาอังกฤษชั้นสูง 2(2-0-4) ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์ 
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์ 
 
 
8 24 มี.ค. 2565 101 322 พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย 2(2-0-4) พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร. 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร. 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 
9 24 มี.ค. 2565 000 139 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) อ.นิรันดร เลิศวีรพล
ดร.สุนทร สายคำ
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อ.นิรันดร เลิศวีรพล
ดร.สุนทร สายคำ
 
10 24 มี.ค. 2565 402 301 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) อ.ทรงพล โชติกเวชกุล
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อ.ทรงพล โชติกเวชกุล
 
 
11 24 มี.ค. 2565 402 202 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) อ.สวาท ฮาดภักดี 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อ.สวาท ฮาดภักดี 
 
 
12 24 มี.ค. 2565 408 202 หลักกฎหมายเอกชน 2(2-0-4) พระมหาวชิรศักดิ์  วชิรเมโธ
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาวชิรศักดิ์  วชิรเมโธ
 
 
13 24 มี.ค. 2565 302 304 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่ 3(3-0-6) รศ.ดร.ดิปติ  วิสุทธางกูร
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:30:00-16:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing รศ.ดร.ดิปติ  วิสุทธางกูร
 
 
14 28 มี.ค. 2565 000 152 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ 1(1-2-4) พระสมบัติ ฐิตญาโน,ดร
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระสมบัติ ฐิตญาโน,ดร
 
 
15 28 มี.ค. 2565 200 103 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) ผศ.ดร.พชรกฤต  ศรีบุญเรือง
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ.ดร.พชรกฤต  ศรีบุญเรือง
 
 
16 28 มี.ค. 2565 200 103 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) ผศ. อนุสรณ์  นางทะราช
อาจารย์สริญญา มารศรี 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:30:00-16:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ. อนุสรณ์  นางทะราช
อาจารย์สริญญา มารศรี 
 
17 30 มี.ค. 2565 000 103 การเมืองการปกครองของไทย 2(2-0-4) อ.ทรงพล โชติกเวชกุล
อ.สวาท ฮาดภักดี 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อ.ทรงพล โชติกเวชกุล
อ.สวาท ฮาดภักดี 
 
18 30 มี.ค. 2565 000 259 เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
อ.ชัยรัตน์ มาสอน
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
อ.ชัยรัตน์ มาสอน