ตารางสอบภาคปกติ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1/2566

ตารางสอบภาคปกติ | ตารางสอบ   
ลำดับ วันที่สอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ หน่วยกิต อ.ประจำวิชา สาขาวิชา เวลา ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
1 9 ต.ค. 2566 000 136 ภาษาบาลี 3(3-0-6) พระมหาอธิวัฒน์   ภทฺรกวี
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
2 9 ต.ค. 2566 000 109 ศาสนาทั่วไป 2(2-0-4) ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
อ.ชัยรัตน์ มาสอน
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
3 9 ต.ค. 2566 000 102.. กฏหมายทั่วไป 3(3-0-6) อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ -
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
4 9 ต.ค. 2566 000 107 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2(2-0-4) ผศ. อนุสรณ์  นางทะราช
อ.วิรัตน์ ทองภู
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
5 11 ต.ค. 2566 402 201 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) อาจารย์อภินพ ฮาดภักดี 
ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
6 11 ต.ค. 2566 401 201 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (หลักสูตรปรับปรุง 64) 3(3-0-6) พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก 
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
7 11 ต.ค. 2566 112 310 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู. 3(3-0-6) พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
8 11 ต.ค. 2566 302 102 โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ. 3(3-0-6) รศ.ดร.ดิปติ  วิสุทธางกูร
นายสุริยา  บุญยะรังค์
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
9 11 ต.ค. 2566 408 201 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก 2(2-0-4) ดร.ภพธร แก้วขัน 
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
10 11 ต.ค. 2566 000 116 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 2(2-0-4) นายสุริยา  บุญยะรังค์
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
11 11 ต.ค. 2566 101 104 ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 3(3-0-6) ดร.อินตอง ชัยประโคม 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
12 11 ต.ค. 2566 302 301 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา. 3(2-2-5) รศ.ดร.ดิปติ  วิสุทธางกูร
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
13 11 ต.ค. 2566 401 202 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 64) 3(3-0-6) อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
14 11 ต.ค. 2566 112 303 จริยศาสตร์. 3(3-0-6) พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร. 
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
15 11 ต.ค. 2566 402 303 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 64) 3(3-0-6) ผศ.ดร.ภูกาญจนกฤษฎิ์ ปุลันรัมย์
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
16 11 ต.ค. 2566 000 262 ธรรมนิเทศ 2(2-0-4) พระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร 
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
17 11 ต.ค. 2566 101 101 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์.. 3(3-0-6) พระครูปริยัติพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
18 11 ต.ค. 2566 408 203 หลักกฎหมายเอกชน 2(2-0-4) ดร.พงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล 
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
19 16 ต.ค. 2566 402 304 องค์การและการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 64) 3(3-0-6) ดร.ธีร์ดนัย กัปโก
ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
20 16 ต.ค. 2566 000 210 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4 ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
21 16 ต.ค. 2566 200 101. ความเป็นครูวิชาชีพ 3(3-0-6) พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก
ดร.สริญญา มารศรี 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
22 18 ต.ค. 2566 000 108 ปรัชญาเบื้องต้น 2(2-0-4) ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น
พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน, ดร. 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
23 18 ต.ค. 2566 200 102 ภาษาและวัฒนธรรม 4(3(2-2-5)) พระรชต กตปุญฺโญ
อ.วิรัตน์ ทองภู
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
12:30:00-16:30:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด