ตารางสอบภาคปกติ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 2/2565

ตารางสอบภาคปกติ | ตารางสอบ   
ลำดับ วันที่สอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ หน่วยกิต อ.ประจำวิชา สาขาวิชา เวลา ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
1 20 มี.ค. 2566 101 102 พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ (หลักสูตรใหม่ 65) 3(3-0-6) พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร. 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
2 20 มี.ค. 2566 112 304 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6) พระมหาปพน  กตสาโร, ผศ.ดร.
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
3 20 มี.ค. 2566 302 103 โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 65) 3(3-0-6) อาจารย์ชยันต์  บุญพิโย
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
4 20 มี.ค. 2566 000 117 ภาษาอังกฤษชั้นสูง 2(2-0-4) ผศ.ดร.นิรัช เรือนแสน
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
5 20 มี.ค. 2566 112 311 การเคลื่อนไหวใหม่ทางศาสนา 3(3-0-6) พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร 
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
6 20 มี.ค. 2566 101 103 นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก.. 3(3-0-6) พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
7 20 มี.ค. 2566 000 211 วัฒนธรรมไทย 2(2-0-4) อ.วิรัตน์ ทองภู
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
8 20 มี.ค. 2566 000 233 ศาสนาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง 65) 3(3-0-6) พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
9 22 มี.ค. 2566 000 204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท 
ดร.สิรินดา สายลุน
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
10 22 มี.ค. 2566 000 115 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร. 
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
11 22 มี.ค. 2566 000 139 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) อ.นิรันดร เลิศวีรพล
ดร.สุนทร สายคำ
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
12 22 มี.ค. 2566 000 239 ธรรมภาคภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
13 24 มี.ค. 2566 000 206 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6) ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
14 24 มี.ค. 2566 401 202 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) อาจารย์อภินพ ฮาดภักดี 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
15 24 มี.ค. 2566 200 103 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) อาจารย์จิรวัฒน์  สิทธิธรรม
ผศ. อนุสรณ์  นางทะราช
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-17:00:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
16 24 มี.ค. 2566 402 201 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (หลักสูตรปรับปรุง 64) 3(3-0-6) พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก 
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
17 24 มี.ค. 2566 000 110 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (หลักสูตรปรับปรุง 65) 3(3-0-6) รศ.ดร.ดิปติ  วิสุทธางกูร
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
18 24 มี.ค. 2566 408 202 หลักกฎหมายเอกชน 2(2-0-4) ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล -
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
19 27 มี.ค. 2566 402 203 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 64) 3(3-0-6) อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
20 27 มี.ค. 2566 000 103 การเมืองกับการปกครองไทย 2(2-0-4) อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล
พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
21 27 มี.ค. 2566 000 259 เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด