ตารางสอบภาคปกติ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียน 1/2566

ตารางสอบภาคปกติ | ตารางสอบ   
ลำดับ วันที่สอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ หน่วยกิต อ.ประจำวิชา สาขาวิชา เวลา ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
1 9 ต.ค. 2566 401 305 การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6) อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
2 9 ต.ค. 2566 000 109 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0-6) อาจารย์กนกวรรณ ประจันตะเสน
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
3 9 ต.ค. 2566 000 229 ภาวะผู้นำ (หลักสูตรปรับปรุง 64) 3(3-0-6) ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี 
ผศ.ดร.ภูกาญจนกฤษฎิ์ ปุลันรัมย์
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
4 9 ต.ค. 2566 000 102. กฎหมายทั่วไป 2(2-0-4) อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ -
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
5 9 ต.ค. 2566 200 204 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 4(3(2-2-5)) ผศ. อนุสรณ์  นางทะราช
ดร.สริญญา มารศรี 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
12:30:00-16:30:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
6 9 ต.ค. 2566 200 204 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 4(3(2-2-5)) พระรชต กตปุญฺโญ
ผศ.ดร.ประยูร  แสงใส
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
12:30:00-16:30:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
7 9 ต.ค. 2566 000 232 ความรับผิดชอบต่อสังคม (หลักสูตรปรับปรุง 64) 3(3-0-6) ผศ.ดร.ประกอบ  มีโคตรกอง
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
8 9 ต.ค. 2566 000 226 วัฒนธรรมไทย (64) 3(3-0-6) อ.วิรัตน์ ทองภู
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
9 9 ต.ค. 2566 000 108 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. 3(3-0-6) ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
10 11 ต.ค. 2566 000 231 การรู้เท่าทันสื่อ (หลักสูตรปรับปรุง 64) 3(3-0-6) พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก 
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
11 11 ต.ค. 2566 402 303 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 64) 3(3-0-6) ผศ.ดร.ภูกาญจนกฤษฎิ์ ปุลันรัมย์
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
12 11 ต.ค. 2566 112 412 พุทธปรัชญา (65) 3(3-0-6) พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
13 11 ต.ค. 2566 101 433 มิลินทปัญหาศึกษา (65) 3(3-0-6) พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
14 11 ต.ค. 2566 302 205 หลักการแปล (65) 3(3-0-6) อาจารย์ชยันต์  บุญพิโย
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
15 11 ต.ค. 2566 000 261 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ.. 2(2-0-4) พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร, ผศ.
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
16 11 ต.ค. 2566 408 202 หลักกฎหมายมหาชน 2(2-0-4) อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ  
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
17 11 ต.ค. 2566 408 209 กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป 3(3-0-6) อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ -
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
18 11 ต.ค. 2566 302 303 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) รศ.ดร.ดิปติ  วิสุทธางกูร
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
19 11 ต.ค. 2566 000 242 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4) อ.นิรันดร เลิศวีรพล
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
20 11 ต.ค. 2566 402 304 องค์การและการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 64) 3(3-0-6) ดร.ธีร์ดนัย กัปโก
ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
21 16 ต.ค. 2566 000 238 สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 2(2-0-4) อ.บุญส่ง นาแสวง
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
22 16 ต.ค. 2566 000 104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) ดร.สริญญา มารศรี 
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
23 18 ต.ค. 2566 204 201 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3(3-0-6) พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร. 
อาจารย์จิรวัฒน์  สิทธิธรรม
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
24 18 ต.ค. 2566 203 201 สังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) อาจารย์พันทิวา ทับภูมี
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 302-303 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด