ตารางสอบภาคปกติ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียน 2/2564

ตารางสอบภาคปกติ | ตารางสอบ   
ลำดับ วันที่สอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ หน่วยกิต อ.ประจำวิชา สาขาวิชา เวลา ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
1 22 มี.ค. 2565 408 209 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) ดร.ณัฐฎ์ อุตรวิเชียร
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.ณัฐฎ์ อุตรวิเชียร
 
 
2 22 มี.ค. 2565 402 301 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี 
อ.สวาท ฮาดภักดี 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี 
อ.สวาท ฮาดภักดี 
 
3 22 มี.ค. 2565 204 202 วรรณกรรมไทยปริทัศน์ 3(3-0-6) พระมหาอธิวัฒน์   ภทฺรกวี
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาอธิวัฒน์   ภทฺรกวี
 
 
4 22 มี.ค. 2565 302 315 หลักการแปล 3(3-0-6) อาจารย์ชยันต์  บุญพิโย
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์ชยันต์  บุญพิโย
 
 
5 22 มี.ค. 2565 203 215 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา 1 2(2-0-4) ผศ.ดร.นิรัช เรือนแสน
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ.ดร.นิรัช เรือนแสน
 
 
6 22 มี.ค. 2565 402 432 รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) ผศ.ประกอบ  มีโคตรกอง
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ.ประกอบ  มีโคตรกอง
 
 
7 22 มี.ค. 2565 000 211 วัฒนธรรมไทย 2(2-0-4) อ.วิรัตน์ ทองภู
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อ.วิรัตน์ ทองภู
 
 
8 22 มี.ค. 2565 408 205 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ 3(3-0-6) ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล
 
 
9 22 มี.ค. 2565 000 239 ธรรมภาคภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
 
 
10 22 มี.ค. 2565 000 242 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4) อ.สุทธิพงษ์ อุพลเถียร
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อ.สุทธิพงษ์ อุพลเถียร
 
 
11 22 มี.ค. 2565 101 438 มิลินทปัญหาศึกษา 2(2-0-4) พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 
 
12 22 มี.ค. 2565 204 215 วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย 2(2-0-4) อาจารย์จิรวัฒน์  สิทธิธรรม
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์จิรวัฒน์  สิทธิธรรม
 
 
13 22 มี.ค. 2565 203 202 เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย 3(3-0-6) อาจารย์สริญญา มารศรี 
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์สริญญา มารศรี 
 
 
14 24 มี.ค. 2565 408 311 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ 3(3-0-6) พระมหาวชิรศักดิ์  วชิรเมโธ
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาวชิรศักดิ์  วชิรเมโธ
 
 
15 24 มี.ค. 2565 203 204 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(3-0-6) อ.บุญส่ง นาแสวง
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อ.บุญส่ง นาแสวง
 
 
16 24 มี.ค. 2565 302 427 สนทนาธรรมและกรรมฐานภาคภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร, ผศ.
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร, ผศ.
 
 
17 24 มี.ค. 2565 204 204 หลักภาษาไทย 3(3-0-6) พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร. 
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร. 
 
 
18 24 มี.ค. 2565 000 262 ธรรมนิเทศ 2(2-0-4) พระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร 
 
 
19 24 มี.ค. 2565 204 203 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 3(2-2-5) พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก
 
 
20 24 มี.ค. 2565 000 145 บาลีไวยากรณ์ 2(2-0-4) พระมหาพิสิฐ  วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร.
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาพิสิฐ  วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร.
 
 
21 24 มี.ค. 2565 203 303 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) อาจารย์กนกวรรณ ประจันตะเสน
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์กนกวรรณ ประจันตะเสน
 
 
22 24 มี.ค. 2565 000 146 แต่งแปลบาลี 2(2-0-4) พระมหาปพน  กตสาโร, ผศ.ดร.
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาปพน  กตสาโร, ผศ.ดร.
 
 
23 28 มี.ค. 2565 000 254 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ 1(1-2-4) พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 
 
 
24 28 มี.ค. 2565 200 205 การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 4(3(2-2-5)) ผศ. อนุสรณ์  นางทะราช
อาจารย์กนกวรรณ ประจันตะเสน
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
12:30:00-16:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ. อนุสรณ์  นางทะราช
อาจารย์กนกวรรณ ประจันตะเสน
 
25 28 มี.ค. 2565 200 205 การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 4(3(2-2-5)) พระรชต กตปุญฺโญ
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระรชต กตปุญฺโญ
 
 
26 28 มี.ค. 2565 000 211 การเมืองกับการปกครองของไทย 2(2-0-4) อ.ทรงพล โชติกเวชกุล
อ.สวาท ฮาดภักดี 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อ.ทรงพล โชติกเวชกุล
อ.สวาท ฮาดภักดี 
 
27 28 มี.ค. 2565 408 208 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ  
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:30:00-16:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ  
 
 
28 30 มี.ค. 2565 408 207 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 2(2-0-4) ดร.ณัฐฎ์ อุตรวิเชียร
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.ณัฐฎ์ อุตรวิเชียร