ตารางสอบภาคปกติ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียน 2/2565

ตารางสอบภาคปกติ | ตารางสอบ   
ลำดับ วันที่สอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ หน่วยกิต อ.ประจำวิชา สาขาวิชา เวลา ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
1 20 มี.ค. 2566 000 107 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (ทั่วไป 64) 3(3-0-6) อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล
พระมหากิตติ กิตฺติเมธี 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
2 20 มี.ค. 2566 203 215 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา 1 2(2-0-4) พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท 
ดร.สิรินดา สายลุน
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
3 20 มี.ค. 2566 204 204 หลักภาษาไทย 3(3-0-6) อาจารย์จิรวัฒน์  สิทธิธรรม
ผศ.ดร.กัลยา  กุลสุวรรณ
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
4 20 มี.ค. 2566 203 202 เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย 3(3-0-6) อาจารย์สริญญา มารศรี 
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
5 22 มี.ค. 2566 000 205 ปรัชญาเบื้องต้น (ทั่วไป 64) 3(3-0-6) ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
6 22 มี.ค. 2566 203 204 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(3-0-6) อ.บุญส่ง นาแสวง
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
7 22 มี.ค. 2566 408 208 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ  
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
8 22 มี.ค. 2566 203 303 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) อ.วิรัตน์ ทองภู
อาจารย์กนกวรรณ ประจันตะเสน
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
9 22 มี.ค. 2566 200 204 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 4(3(2-2-5)) พระรชต กตปุญฺโญ
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-17:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
10 22 มี.ค. 2566 101 438 มิลินทปัญหาศึกษา 2(2-0-4) พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
11 22 มี.ค. 2566 402 322 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ.. 3(3-0-6) ดร.ธีร์ดนัย กัปโก
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
12 24 มี.ค. 2566 408 204 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ -
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
13 24 มี.ค. 2566 401 305 การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6) อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
14 24 มี.ค. 2566 204 202 วรรณกรรมไทยปริทัศน์ 3(3-0-6) พระมหาอธิวัฒน์   ภทฺรกวี
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
15 24 มี.ค. 2566 302 427 สนทนาธรรมและกรรมฐานภาคภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร, ผศ.
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
16 24 มี.ค. 2566 408 205 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ 3(3-0-6) ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
17 24 มี.ค. 2566 200 205 การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 4(3(2-2-5)) ผศ. อนุสรณ์  นางทะราช
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-17:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
18 24 มี.ค. 2566 402 305 นโยบายสาธารณะ.. 3(3-0-6) ดร.ภูกาญจนกฤษฎิ์ ปุลันรัมย์
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
19 24 มี.ค. 2566 402 201 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (หลักสูตรปรับปรุง 64) 3(3-0-6) พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก 
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
20 24 มี.ค. 2566 204 215 วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย 2(2-0-4) อาจารย์จิรวัฒน์  สิทธิธรรม
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
21 24 มี.ค. 2566 302 315 หลักการแปล 3(3-0-6) อาจารย์ชยันต์  บุญพิโย
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
22 27 มี.ค. 2566 000 254 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ 1(1-2-4) พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร. 
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
23 27 มี.ค. 2566 204 203 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 3(2-2-5) พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-17:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด