ตารางสอบภาคปกติ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียน 1/2566

ตารางสอบภาคปกติ | ตารางสอบ   
ลำดับ วันที่สอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ หน่วยกิต อ.ประจำวิชา สาขาวิชา เวลา ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
1 9 ต.ค. 2566 408 206 กฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ (หลักสูตรปรับปรุง 62) 3(3-0-6) ดร.ณัฎฐ์ อุตรวิเชียร
อาจารย์อารดา  ชัยเสนา
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
2 9 ต.ค. 2566 302 305 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและเชิงสาธก 3(3-0-6) พระมหาสำราญ กมฺมสุทโธ ,ผศ.ดร
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
3 9 ต.ค. 2566 204 307 คติชนวิทยา 4(3(2-2-5)) พระมหาอธิวัฒน์   ภทฺรกวี
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
4 9 ต.ค. 2566 104 302 พระพุทธศาสนากับปรัชญา 3(3-0-6) พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร. 
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
5 9 ต.ค. 2566 203 318 พุทธวิธีการสอน 3(2(1-2-3)) อาจารย์พันทิวา ทับภูมี
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 213 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
6 9 ต.ค. 2566 402 321 รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ 3(3-0-6) อาจารย์อภินพ ฮาดภักดี 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
7 9 ต.ค. 2566 401 321 รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง 64) 3(3-0-6) พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก 
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
8 9 ต.ค. 2566 101 325 พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์ 2(2-0-4) พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร. 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
9 9 ต.ค. 2566 200 306 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 4(3(2-2-5)) อาจารย์จิรวัฒน์  สิทธิธรรม
อ.สุทธิพงษ์ อุพลเถียร
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
12:30:00-16:30:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
10 9 ต.ค. 2566 200 306 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 4(3(2-2-5)) อ.บุญส่ง นาแสวง
ดร.สุนทร สายคำ
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
12:30:00-16:30:00 น.
ห้อง 213 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
11 9 ต.ค. 2566 408 313 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ฯ 3(3-0-6) ดร.พงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล 
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
12 9 ต.ค. 2566 302 406 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 3(3-0-6) รศ.ดร.ดิปติ  วิสุทธางกูร
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
13 9 ต.ค. 2566 401 307 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
14 9 ต.ค. 2566 402 315 นวัตกรรมการบริหารสมัยใหม่ 3(3-0-6) พระมหากิตติ กิตฺติเมธี 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
15 9 ต.ค. 2566 101 307 พุทธปรัชญาเถรวาท 3(3-0-6) พระครูศรีปริยัติบัณฑิต, ผศ.ดร.  
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
16 9 ต.ค. 2566 104 405 แนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
17 11 ต.ค. 2566 402 308 การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ (ปรับปรุง 64) 3(3-0-6) ดร.ธีร์ดนัย กัปโก
ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
18 11 ต.ค. 2566 302 313 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ 3(3-0-6) รศ.ดร.ดิปติ  วิสุทธางกูร
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
19 11 ต.ค. 2566 401 306 ทฤษฎีการเมือง 3(3-0-6) พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก 
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
20 11 ต.ค. 2566 104 307 ปรัชญาพุทธมหายาน 3(3-0-6) ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
21 11 ต.ค. 2566 203 307 วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา 3(2(1-2-3)) ผศ. อนุสรณ์  นางทะราช
อาจารย์กนกวรรณ ประจันตะเสน
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 213 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
22 11 ต.ค. 2566 101 306 หลักพุทธธรรม 3(3-0-6) พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน, ดร. 
พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
23 11 ต.ค. 2566 408 312 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ฯ 2(2-0-4) อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ -
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
24 11 ต.ค. 2566 204 305 วิวัฒนาการของภาษาไทย 2(2-0-4) พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
25 11 ต.ค. 2566 408 315 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า 2(2-0-4) ดร.ภพธร แก้วขัน 
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
26 11 ต.ค. 2566 402 307 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ปรับปรุง 64) 3(3-0-6) พระมหากิตติ กิตฺติเมธี 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
27 11 ต.ค. 2566 104 327 ญาณวิทยา 3(3-0-6) พระครูศรีปริยัติบัณฑิต, ผศ.ดร.  
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
28 11 ต.ค. 2566 101 308 ธรรมบทศึกษา 3(3-0-6) พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ดร.ผศ.
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
29 11 ต.ค. 2566 401 312 พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง (หลักสูตรปรับปรุง 64) 3(3-0-6) ผศ.ดร.ชาญชัย  ฮวดศรี
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
30 11 ต.ค. 2566 203 316 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนสังคม 2 2(2-0-4) อาจารย์ชยันต์  บุญพิโย
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 213 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
31 11 ต.ค. 2566 204 316 วรรณคดีวิจารณ์ 3(3-0-6) อาจารย์จิรวัฒน์  สิทธิธรรม
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
32 11 ต.ค. 2566 302 303 โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) อาจารย์ชยันต์  บุญพิโย
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
33 16 ต.ค. 2566 401 311 กฎหมายปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง 64) 3(3-0-6) อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ  
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
34 16 ต.ค. 2566 408 319. กฎหมายปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง62) 3(3-0-6) อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ  
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
35 16 ต.ค. 2566 402 314 การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น (64) 3(3-0-6) พระมหากิตติ กิตฺติเมธี 
ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
36 16 ต.ค. 2566 104 309 ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ 3(3-0-6) ผศ.ดร.จรัส ลีกา
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
37 16 ต.ค. 2566 204 306 ร้อยกรองไทย 3(3-0-6) พระมหาอธิวัฒน์   ภทฺรกวี
ผศ.ดร.กัลยา  กุลสุวรรณ
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
38 16 ต.ค. 2566 302 102 โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร, ผศ.
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
39 16 ต.ค. 2566 101 301 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) พระครูปริยัติพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
40 16 ต.ค. 2566 203 317 ภูมิศาสตร์กายภาพ 2(2-0-4) อ.บุญส่ง นาแสวง
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 213 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
41 16 ต.ค. 2566 200 307. การวัดประเมินการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียน* 3(2-2-4) ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
12:30:00-16:30:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
42 16 ต.ค. 2566 104 411 ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ 3(3-0-6) ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
43 16 ต.ค. 2566 203 305 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) อ.วิรัตน์ ทองภู
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
44 16 ต.ค. 2566 203 305. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) อ.วิรัตน์ ทองภู
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 213 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
45 16 ต.ค. 2566 101 433 พระพุทธศาสนากับสตรี 3(3-0-6) พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
46 16 ต.ค. 2566 401 322 สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง 64) 3(3-0-6) ดร. สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
อาจารย์อภินพ ฮาดภักดี 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
47 18 ต.ค. 2566 203 306 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 3(3-0-6) อาจารย์กนกวรรณ ประจันตะเสน
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
48 18 ต.ค. 2566 203 306 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 3(3-0-6) อาจารย์กนกวรรณ ประจันตะเสน
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 213 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
49 18 ต.ค. 2566 408 314 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ 2(2-0-4) อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ -
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
50 18 ต.ค. 2566 200 307 การวัดประเมินการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
อาจารย์พันทิวา ทับภูมี
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
12:30:00-16:30:00 น.
ห้อง 213 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
51 18 ต.ค. 2566 204 308 วิธีวิทยาจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 4(3(2-2-5)) พระรชต กตปุญฺโญ
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
12:30:00-16:30:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
52 18 ต.ค. 2566 408 316 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 2(2-0-4) ดร.ณัฎฐ์ อุตรวิเชียร
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 309 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
53 18 ต.ค. 2566 101 319 ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 2(2-0-4) ดร.อินตอง ชัยประโคม 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
54 18 ต.ค. 2566 104 308 อภิปรัชญา 3(3-0-6) ผศ.ดร.จักรพรรณ  วงศ์พรพวัณ
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 308 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด