ตารางสอบภาคปกติ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียน 2/2565

ตารางสอบภาคปกติ | ตารางสอบ   
ลำดับ วันที่สอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ หน่วยกิต อ.ประจำวิชา สาขาวิชา เวลา ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
1 20 มี.ค. 2566 402 307 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) ดร.ภูกาญจนกฤษฎิ์ ปุลันรัมย์
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
2 20 มี.ค. 2566 302 410 การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน 3(3-0-6) อาจารย์ชยันต์  บุญพิโย
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
3 20 มี.ค. 2566 401 314 การเมืองกับนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ. 
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 206 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
4 20 มี.ค. 2566 104 419 ปรัชญาศาสนา 3(3-0-6) ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
5 20 มี.ค. 2566 204 311 วรรณกรรมเปรียบเทียบ 3(3-0-6) พระมหาอธิวัฒน์   ภทฺรกวี
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 213 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
6 20 มี.ค. 2566 408 310 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ 2(2-0-4) ดร.ณัฎฐ์ อุตรวิเชียร
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
7 20 มี.ค. 2566 101 324 ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) ดร.อินตอง ชัยประโคม 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
8 20 มี.ค. 2566 203 325 ประวัติศาสตร์เอเซีย 2(2-0-4) อ.วิรัตน์ ทองภู
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 306 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
9 20 มี.ค. 2566 408 427 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ 2(2-0-4) อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ -
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
10 20 มี.ค. 2566 204 310 การวิจัยและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย 4(3(2-2-5)) พระรชต กตปุญฺโญ
อ.สุทธิพงษ์ อุพลเถียร
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-17:00:00 น.
ห้อง 213 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
11 20 มี.ค. 2566 302 312 การสื่อความหมายระหว่างชนต่างวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท 
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
12 20 มี.ค. 2566 401 306 ทฤษฎีการเมือง 3(3-0-6) พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก 
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 206 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
13 20 มี.ค. 2566 101 310 นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 3(3-0-6) พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
14 20 มี.ค. 2566 104 301 พุทธจริยศาสตร์ 3(3-0-6) พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร 
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
15 20 มี.ค. 2566 402 314 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) ดร.ธีร์ดนัย กัปโก
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
16 20 มี.ค. 2566 203 311 สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา 2(1-2-3) อาจารย์พันทิวา ทับภูมี
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 306 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
17 22 มี.ค. 2566 402 312 การบริหารองค์กรภาครัฐ 3(3-0-6) พระมหากิตติ กิตฺติเมธี 
ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
18 22 มี.ค. 2566 303 314 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 3(3-0-6) รศ.ดร.ดิปติ  วิสุทธางกูร
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
19 22 มี.ค. 2566 401 307 การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย 3(3-0-6) ผศ.ดร.ประกอบ  มีโคตรกอง
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 206 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
20 22 มี.ค. 2566 104 306 ปรัชญาพุทธเถรวาท 3(3-0-6) พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
21 22 มี.ค. 2566 101 311 พระพุทธศาสนามหายาน 3(3-0-6) พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
22 22 มี.ค. 2566 203 310 พลเมืองกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) อาจารย์สริญญา มารศรี 
อาจารย์กนกวรรณ ประจันตะเสน
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 306 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
23 22 มี.ค. 2566 408 323 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑ 2(2-0-4) ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล -
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
24 22 มี.ค. 2566 204 313 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 2(2-0-4) พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร. 
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 213 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
25 22 มี.ค. 2566 408 317 กฎหมายแพ่งและพาณิชว่าด้วยหุ่นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชนจำกัด 2(2-0-4) ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล -
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
26 22 มี.ค. 2566 401 315 การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน 3(3-0-6) อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 206 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
27 22 มี.ค. 2566 302 305 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและเชิงสาธก 3(3-0-6) พระมหาสำราญ กมฺมสุทโธ ,ผศ.ดร
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
28 22 มี.ค. 2566 204 309 การใช้ภาษาไทย 4(3(2-2-5)) พระมหาอธิวัฒน์   ภทฺรกวี
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 213 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
29 22 มี.ค. 2566 402 313 จริยธรรมทางการบริหาร 3(3-0-6) อาจารย์อภินพ ฮาดภักดี 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
30 22 มี.ค. 2566 104 312 ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง 3(3-0-6) ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
31 22 มี.ค. 2566 101 323 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 2(2-0-4) พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร. 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
32 22 มี.ค. 2566 200 309 เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สาระสนเทศ 3(3(2-2-5)) อ.บุญส่ง นาแสวง
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 306 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
33 24 มี.ค. 2566 402 308 การบริหารโครงการ 3(3-0-6) ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
34 24 มี.ค. 2566 302 408 การฟังและพูดภาษาอังกฤษระดับอาชีพ 3(3-0-6) พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
35 24 มี.ค. 2566 203 308 ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก 
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 306 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
36 24 มี.ค. 2566 401 313 พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3(3-0-6) ผศ.ดร.ชาญชัย  ฮวดศรี
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 206 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
37 24 มี.ค. 2566 101 325 พุทธธรรมกับสังคมไทย 3(3-0-6) ดร.อินตอง ชัยประโคม 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
38 24 มี.ค. 2566 104 328 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6) พระมหาปพน  กตสาโร, ผศ.ดร.
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
39 24 มี.ค. 2566 101 322 พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย 2(2-0-4) พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร. 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
40 24 มี.ค. 2566 408 318 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว 2(2-0-4) อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ  
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
41 24 มี.ค. 2566 204 317 ภาษาไทยถิ่น 2(2-0-4) พระรชต กตปุญฺโญ
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 213 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
42 24 มี.ค. 2566 408 324 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑ 2(2-0-4) พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร, ผศ.
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
43 24 มี.ค. 2566 104 425 ปรัชญาวิเคราะห์ 2(2-0-4) พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร. 
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
44 24 มี.ค. 2566 302 323 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร, ผศ.
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
45 24 มี.ค. 2566 204 429 สำนวนไทย 2(2-0-4) ผศ.ดร.พชรกฤต  ศรีบุญเรือง
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 306 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
46 24 มี.ค. 2566 203 424 เพศวิถีกับความสัมพันธ์ยุคดิจิทัล 2(2-0-4) อาจารย์พันทิวา ทับภูมี
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 213 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
47 27 มี.ค. 2566 408 310 กฎหมายอาญา ภาคความผิด 3(3-0-6) อาจารย์ณัฐ์ อุตรวิเชียร
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
48 27 มี.ค. 2566 402 408 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) พระมหากิตติ กิตฺติเมธี 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
49 27 มี.ค. 2566 401 308 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล
พระปลัดวสันต์ วสนฺเวที 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 206 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
50 27 มี.ค. 2566 204 312 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6) พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 213 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
51 27 มี.ค. 2566 203 312 ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา 3(3-0-6) ผศ.ดร.นิรัช เรือนแสน
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 306 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
52 27 มี.ค. 2566 408 432 กฎหมายการคลัง 2(2-0-4) ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
53 27 มี.ค. 2566 402 306 การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ 3(3-0-6) ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
ดร.ธีร์ดนัย กัปโก
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-17:00:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
54 27 มี.ค. 2566 200 308 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 4(3(2-2-5)) ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
อ.สุทธิพงษ์ อุพลเถียร
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 213 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
55 27 มี.ค. 2566 200 308 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 4(3(2-2-5)) อ.บุญส่ง นาแสวง
อาจารย์พันทิวา ทับภูมี
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 306 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
56 27 มี.ค. 2566 401 309 ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) พระมหาสำราญ กมฺมสุทโธ ,ผศ.ดร
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 206 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
57 27 มี.ค. 2566 101 309 วิสุทธิมัคคศึกษา 3(3-0-6) พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ดร.ผศ.
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 312-313 ชั้น 3 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด