ตารางสอบภาคปกติ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียน 1/2566

ตารางสอบภาคปกติ | ตารางสอบ   
ลำดับ วันที่สอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ หน่วยกิต อ.ประจำวิชา สาขาวิชา เวลา ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
1 9 ต.ค. 2566 408 440.. กฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆ์ 3(3-0-6) พระครูปริยัติสารการ, ดร. 
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 210 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
2 9 ต.ค. 2566 401 431 การพัฒนาระบบราชการไทย 3(3-0-6) อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 206 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
3 9 ต.ค. 2566 302 409 การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน 3(3-0-6) รศ.ดร.ดิปติ  วิสุทธางกูร
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 210 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
4 9 ต.ค. 2566 104 414 ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย 3(3-0-6) พระครูศรีปริยัติบัณฑิต, ผศ.ดร.  
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 205 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
5 9 ต.ค. 2566 101 413 พุทธศิลปะ 3(3-0-6) พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน, ดร. 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 205 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
6 9 ต.ค. 2566 402 415 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 205 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
7 9 ต.ค. 2566 408 428 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 2(2-0-4) อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ -
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
12:30:00-14:30:00 น.
ห้อง 210 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
8 9 ต.ค. 2566 401 418 กฎหมายอาญา.. 3(3-0-6) อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ -
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 206 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
9 9 ต.ค. 2566 401 418 กฎหมายอาญา.. 3(3-0-6) อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ -
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 205 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
10 9 ต.ค. 2566 302 411 การศึกษาอิสระด้านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) อาจารย์ชยันต์  บุญพิโย
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 210 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
11 9 ต.ค. 2566 104 421 ปรัชญาไทย 3(3-0-6) พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร. 
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 205 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
12 9 ต.ค. 2566 101 427 รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก 2(2-0-4) พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.ดร. 
พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 205 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
13 9 ต.ค. 2566 408 430 หลักวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน 2(2-0-4) อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ  
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
14:30:00-16:30:00 น.
ห้อง 210 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
14 11 ต.ค. 2566 302 420 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) พระมหาสำราญ กมฺมสุทโธ ,ผศ.ดร
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 210 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
15 11 ต.ค. 2566 402 409 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) พระมหากิตติ กิตฺติเมธี 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 205 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
16 11 ต.ค. 2566 104 403 พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
17 11 ต.ค. 2566 408 434 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 3(3-0-6) ดร.พงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล 
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 210 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
18 11 ต.ค. 2566 101 104 พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 2(2-0-4) ดร.อินตอง ชัยประโคม 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
19 11 ต.ค. 2566 101 429 พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 3(3-0-6) พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ดร.ผศ.
พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
20 11 ต.ค. 2566 408 433 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6) ดร.พงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล 
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 210 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
21 11 ต.ค. 2566 401 428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปรับปรุง 59) 3(3-0-6) ดร.ณัฎฐ์ อุตรวิเชียร
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 205 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
22 11 ต.ค. 2566 104 404 พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ 3(3-0-6) พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร 
ผศ.ดร.จักรพรรณ  วงศ์พรพวัณ
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
23 11 ต.ค. 2566 302 421 ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 3(3-0-6) พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร, ผศ.
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 210 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
24 16 ต.ค. 2566 401 417 กฎหมายปกครอง.. 3(3-0-6) อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ  
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 206 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
25 16 ต.ค. 2566 401 417 กฎหมายปกครอง.. 3(3-0-6) อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ  
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 205 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
26 16 ต.ค. 2566 104 413 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 3(3-0-6) ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
27 16 ต.ค. 2566 302 419 สถานที่สำคัญทางศาสนาในประเทศไทย 3(3-0-6) รศ.ดร.ดิปติ  วิสุทธางกูร
นายสุริยา  บุญยะรังค์
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 210 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
28 16 ต.ค. 2566 408 428.. กฎหมายลักษณะพยาน.. 2(2-0-4) ดร.ณัฎฐ์ อุตรวิเชียร
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 210 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
29 16 ต.ค. 2566 101 403 พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 2(2-0-4) พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร. 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
30 16 ต.ค. 2566 408 321 กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย 2(2-0-4) ดร.พงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล 
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
12:30:00-14:30:00 น.
ห้อง 210 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
31 16 ต.ค. 2566 401 429 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) ดร.ณัฎฐ์ อุตรวิเชียร
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 205 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
32 16 ต.ค. 2566 401 421 ขบวนการทางการเมืองและสังคม 3(3-0-6) ผศ.ดร.ประกอบ  มีโคตรกอง
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 206 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
33 16 ต.ค. 2566 101 414 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง 3(3-0-6) ผศ.ดร.นิรัช เรือนแสน
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
34 16 ต.ค. 2566 104 410 ปรัชญาจีน เกาหลีและญี่ปุ่น 3(3-0-6) ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
35 16 ต.ค. 2566 101 433 พระพุทธศาสนากับสตรี 3(3-0-6) พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 210 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
36 16 ต.ค. 2566 408 322 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความในศาลแขวง 2(2-0-4) พระครูปริยัติสารการ, ดร. 
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
14:30:00-16:30:00 น.
ห้อง 210 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
37 18 ต.ค. 2566 402 418 การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) อาจารย์อภินพ ฮาดภักดี 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 205 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
38 18 ต.ค. 2566 408 320 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 2(2-0-4) อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ  
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 210 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
39 18 ต.ค. 2566 101 404 ธรรมประยุกต์ 2(2-0-4) พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
40 18 ต.ค. 2566 408 426 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4) ดร.ณัฎฐ์ อุตรวิเชียร
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 210 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด 
 
 
41 18 ต.ค. 2566 401 322 สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง 64) 3(3-0-6) ดร. สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 208 ชั้น 2 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์กำหนด