ตารางสอบภาคปกติ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียน 2/2565

ตารางสอบภาคปกติ | ตารางสอบ   
ลำดับ วันที่สอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ หน่วยกิต อ.ประจำวิชา สาขาวิชา เวลา ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
1 20 ก.พ. 2566 302 418 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(3-0-6) รศ.ดร.ดิปติ  วิสุทธางกูร
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 รศ.ดร.ดิปติ  วิสุทธางกูร
 
 
2 20 ก.พ. 2566 402 416 การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) ดร.ธีร์ดนัย กัปโก
พระมหากิตติ กิตฺติเมธี 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.ธีร์ดนัย กัปโก
พระมหากิตติ กิตฺติเมธี 
ดร.ภูกาญจนกฤษฎิ์ ปุลันรัมย์
3 20 ก.พ. 2566 104 415 ปรัชญาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) พระมหาปพน  กตสาโร, ผศ.ดร.
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 210 ชั้น 2 พระมหาปพน  กตสาโร, ผศ.ดร.
 
 
4 20 ก.พ. 2566 204 424 วรรณกรรมกับทัศนศิลป์ 3(3-0-6) พระมหาอธิวัฒน์   ภทฺรกวี
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 204 ชั้น 2 พระมหาอธิวัฒน์   ภทฺรกวี
 
 
5 20 ก.พ. 2566 203 420 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) อาจารย์กนกวรรณ ประจันตะเสน
อาจารย์สริญญา มารศรี 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 305 ชั้น 3 อาจารย์กนกวรรณ ประจันตะเสน
อาจารย์สริญญา มารศรี 
 
6 20 ก.พ. 2566 101 417 สัมมนาพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 311 ชั้น 3 พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 
7 20 ก.พ. 2566 408 442 สัมมนานิติศาสตร์แนวพุทธ 3(3-0-6) อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ -
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ -
 
 
8 20 ก.พ. 2566 408 429 กฎหมายลักษณะพยาน 2(2-0-4) ดร.ณัฎฐ์ อุตรวิเชียร
พันตำรวจโท ดร.ขวัญชัย อัตโณ  
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์ณัฐ์ อุตรวิเชียร
พันตำรวจโท ดร.ขวัญชัย อัตโณ  
 
9 20 ก.พ. 2566 302 426 การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) อาจารย์ชยันต์  บุญพิโย
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 อาจารย์ชยันต์  บุญพิโย
 
 
10 20 ก.พ. 2566 104 326 จริยศาสตร์ 3(3-0-6) พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร. 
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 210 ชั้น 2 พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร. 
 
 
11 20 ก.พ. 2566 101 432 มังคลัตถทีปนีศึกษา 2(2-0-4) พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 311 ชั้น 3 พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 
12 20 ก.พ. 2566 203 431 สัมนาสังคมศึกษา 3(2-2-5) อาจารย์สริญญา มารศรี 
อ.บุญส่ง นาแสวง
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 305 ชั้น 3 อาจารย์สริญญา มารศรี 
อ.บุญส่ง นาแสวง
 
13 20 ก.พ. 2566 402 419 สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ 2(2-0-4) อาจารย์อภินพ ฮาดภักดี 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์อภินพ ฮาดภักดี 
 
 
14 21 ก.พ. 2566 408 436 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) พระครูปริยัติสารการ, ดร. 
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระครูปริยัติสารการ, ดร. 
 
 
15 21 ก.พ. 2566 402 410 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) ดร.ภูกาญจนกฤษฎิ์ ปุลันรัมย์
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.ภูกาญจนกฤษฎิ์ ปุลันรัมย์
 
 
16 21 ก.พ. 2566 101 415 จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 3(3-0-6) พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 
พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร. 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 311 ชั้น 3 พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 
พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร. 
 
17 21 ก.พ. 2566 104 322 ปรัชญาสังคมและการเมือง 3(3-0-6) พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร 
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 210 ชั้น 2 พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร 
 
 
18 21 ก.พ. 2566 302 422 ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นพิธีกร 3(3-0-6) พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร, ผศ.
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร, ผศ.
 
 
19 21 ก.พ. 2566 204 414 ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย 3(0-6-6) พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 204 ชั้น 2 พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก
 
 
20 21 ก.พ. 2566 203 422 พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ 3(3-0-6) ผศ. อนุสรณ์  นางทะราช
อ.วิรัตน์ ทองภู
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 305 ชั้น 3 ผศ. อนุสรณ์  นางทะราช
อ.วิรัตน์ ทองภู
 
21 21 ก.พ. 2566 408 443 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ 3(3-0-6) อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ  
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ  
 
 
22 21 ก.พ. 2566 401 315 การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน 3(3-0-6) อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล
 
 
23 21 ก.พ. 2566 401 416 การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์ 3(0-6-6) ดร. สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 213 ชั้น 2 ดร. สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
 
 
24 21 ก.พ. 2566 101 431 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-4) พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร. 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 311 ชั้น 3 พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร. 
 
 
25 21 ก.พ. 2566 302 317 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 3(3-0-6) พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
 
ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 212 ชั้น 2 พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
 
 
26 21 ก.พ. 2566 104 417 ศึกษาอิสระทางปรัชญา 3(3-0-6) พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 210 ชั้น 2 พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
 
 
27 21 ก.พ. 2566 203 414 ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา 3(0-6-6) อาจารย์พันทิวา ทับภูมี
ผศ. อนุสรณ์  นางทะราช
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 305 ชั้น 3 อาจารย์พันทิวา ทับภูมี
ผศ. อนุสรณ์  นางทะราช
 
28 21 ก.พ. 2566 204 429 สำนวนไทย 2(2-0-4) ผศ.ดร.พชรกฤต  ศรีบุญเรือง
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 204 ชั้น 2 ผศ.ดร.พชรกฤต  ศรีบุญเรือง
 
 
29 22 ก.พ. 2566 402 434 กฎหมายแรงงาน.. 3(3-0-6) ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล -
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล -
 
 
30 22 ก.พ. 2566 408 437 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 3(3-0-6) ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล -
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล -
 
 
31 22 ก.พ. 2566 203 421 ท้องถิ่นศึกษา 2(1-2-3) อ.บุญส่ง นาแสวง
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 305 ชั้น 3 อ.บุญส่ง นาแสวง
 
 
32 22 ก.พ. 2566 101 416 ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ดร.ผศ.
ดร.จันทร์ศิริ พลอยงาม
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 311 ชั้น 3 พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ดร.ผศ.
ดร.จันทร์ศิริ พลอยงาม
 
33 22 ก.พ. 2566 204 431 สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย 4(3(2-2-5)) อาจารย์จิรวัฒน์  สิทธิธรรม
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 204 ชั้น 2 อาจารย์จิรวัฒน์  สิทธิธรรม
 
 
34 22 ก.พ. 2566 401 422 สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย 2(2-0-4) อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 213 ชั้น 2 อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล
 
 
35 22 ก.พ. 2566 104 418 ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ 3(3-0-6) ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 210 ชั้น 2 ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น
 
 
36 22 ก.พ. 2566 204 419 ทักษะภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สำหรับรายการวิทยุและโทรทัศน์ 3(3-0-6) พระรชต กตปุญฺโญ
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 204 ชั้น 2 พระรชต กตปุญฺโญ
 
 
37 22 ก.พ. 2566 402 424 ธรรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) อาจารย์อภินพ ฮาดภักดี 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์อภินพ ฮาดภักดี 
 
 
38 22 ก.พ. 2566 101 438 มิลินทปัญหาศึกษา 2(2-0-4) พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 311 ชั้น 3 พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 
 
39 22 ก.พ. 2566 104 416 สัมมนาปัญหาปรัชญา 3(3-0-6) ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 210 ชั้น 2 ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
 
40 22 ก.พ. 2566 408 404 หลักวิชาชีพและพุทธจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย 2(2-0-4) ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล
 
 
41 22 ก.พ. 2566 203 424 เพศวิถีกับความสัมพันธ์ยุคดิจิทัล 2(2-0-4) อาจารย์พันทิวา ทับภูมี
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 305 ชั้น 3 อาจารย์พันทิวา ทับภูมี
 
 
42 23 ก.พ. 2566 408 439 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) พระครูปริยัติสารการ, ดร. 
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระครูปริยัติสารการ, ดร. 
 
 
43 23 ก.พ. 2566 401 419 โลกาภิวัฒน์กับการเมืองไทย 3(3-0-6) พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง 213 ชั้น 2 พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก 
 
 
44 23 ก.พ. 2566 203 423 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) อ.วิรัตน์ ทองภู
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 305 ชั้น 3 อ.วิรัตน์ ทองภู
 
 
45 23 ก.พ. 2566 101 430 พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 2(2-0-4) ดร.อินตอง ชัยประโคม 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
09:00:00-11:00:00 น.
ห้อง 311 ชั้น 3 ดร.อินตอง ชัยประโคม 
 
 
46 23 ก.พ. 2566 408 434 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 3(3-0-6) อาจารย์ณัฐ์ อุตรวิเชียร
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์ณัฐ์ อุตรวิเชียร
 
 
47 23 ก.พ. 2566 401 427 ประชาธิไตยตามแนวพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ. 
 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ. 
 
 
48 23 ก.พ. 2566 101 437 พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข 2(2-0-4) อาจารย์พันทิวา ทับภูมี
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13:00:00-15:00:00 น.
ห้อง 311 ชั้น 3 อาจารย์พันทิวา ทับภูมี
 
 
49 23 ก.พ. 2566 302 323 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร, ผศ.
 
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 305 ชั้น 3 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร, ผศ.
 
 
50 24 ก.พ. 2566 408 442 การสืบสวนและสอบสวน 3(3-0-6) อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ -
 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ -
 
 
51 24 ก.พ. 2566 000 457 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ 1(1-2-4)) พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
สังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
08:30:00-11:30:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
 
 
52 24 ก.พ. 2566 204 418 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 3(3-0-6) พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. 
พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก 
การสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 204 ชั้น 2 พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. 
พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก