ตารางสอบภาคปกติ ปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 2/2565

ตารางสอบภาคปกติ | ตารางสอบ   
ลำดับ วันที่สอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ หน่วยกิต อ.ประจำวิชา สาขาวิชา เวลา ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
1 23 มี.ค. 2566 603 208 ปรัชญากรีก 3(3-0-9) ผศ.ดร.จักรพรรณ  วงศ์พรพวัณ
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-12:00:00 น.
ห้อง 204 ชั้น 2 ผศ.ดร.จักรพรรณ  วงศ์พรพวัณ
 
 
2 23 มี.ค. 2566 602 203 ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร. 
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-12:00:00 น.
ห้อง 404 ชั้น 4 พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร. 
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. 
 
3 23 มี.ค. 2566 603 204 กรรมฐาน. 3(3-0-6) พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. 
พระสมบัติ ฐิตญาโน,ดร
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 204 ชั้น 2 พระสมบัติ ฐิตญาโน,ดร
 
 
4 23 มี.ค. 2566 602 210 พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 3(3-0-6) พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 404 ชั้น 4 พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. 
 
5 23 มี.ค. 2566 602 206 การใช้ภาษาบาลี. 3(3-0-6) พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ดร.ผศ.
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
16:00:00-19:00:00 น.
ห้อง 404 ชั้น 4 พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ดร.ผศ.
 
 
6 24 มี.ค. 2566 602 316 ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6) พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร. 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-12:00:00 น.
ห้อง 404 ชั้น 4 พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร. 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 
7 24 มี.ค. 2566 603 209 ปรัชญาอินเดีย 3(3-0-9) ผศ.ดร.จรัส ลีกา
พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. 
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-12:00:00 น.
ห้อง 204 ชั้น 2 ผศ.ดร.จรัส ลีกา
 
 
8 24 มี.ค. 2566 600 205 กรรมฐาน 3(3-0-6) พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 404 ชั้น 4 พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 
 
 
9 24 มี.ค. 2566 603 307 การเขียนงานทางปรัชญา 2 3(3-0-9) พระครูภาวนาโพธิคุณ, รศ.ดร. 
ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 204 ชั้น 2 พระครูภาวนาโพธิคุณ, รศ.ดร. 
ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น