ตารางสอบภาคปกติ ปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1/2567

ตารางสอบภาคปกติ | ตารางสอบ   
ลำดับ วันที่สอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ หน่วยกิต อ.ประจำวิชา สาขาวิชา เวลา ห้องสอบ ผู้คุมสอบ