ตารางสอบภาคปกติ ปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 2/2564

ตารางสอบภาคปกติ | ตารางสอบ   
ลำดับ วันที่สอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ หน่วยกิต อ.ประจำวิชา สาขาวิชา เวลา ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
1 24 มี.ค. 2565 603 208 จริยศาสตร์วิเคราะห์ 3(3-0-9) ผศ.ดร.จักรพรรณ  วงศ์พรพวัณ
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-12:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ.ดร.จักรพรรณ  วงศ์พรพวัณ
 
 
2 24 มี.ค. 2565 602 203 ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร. 
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-12:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร. 
 
 
3 24 มี.ค. 2565 600 205 กรรมฐาน 3(3-0-6) พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. 
พระสมบัติ ฐิตญาโน,ดร
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
14:00:00-17:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร. 
 
 
4 24 มี.ค. 2565 102 302 การใช้ภาษาบาลี 1 3(3-0-6) อ.อดุลย์  หลานวงศ์
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
16:00:00-19:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อ.อดุลย์  หลานวงศ์
 
 
5 25 มี.ค. 2565 102 302 การใช้ภาษาบาลี 1 3(3-0-6) ผศ.ดร.จรัส ลีกา
พระมหาปพน  กตสาโร, ผศ.ดร.
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-12:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing ผศ.ดร.จรัส ลีกา
พระมหาปพน  กตสาโร, ผศ.ดร.
 
6 25 มี.ค. 2565 602 311 ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6) อ.อดุลย์  หลานวงศ์
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร. 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-12:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing อ.อดุลย์  หลานวงศ์
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร. 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
7 25 มี.ค. 2565 600 205 กรรมฐาน 3(3-0-6) พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 
 
 
8 25 มี.ค. 2565 603 203 ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา 3(3-0-9) พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร. 
ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร. 
ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น
 
9 26 มี.ค. 2565 602 208 ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. 
 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-12:00:00 น.
ห้อง MCU E-Testing พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.