ตารางสอบภาคปกติ ปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียน 2/2565

ตารางสอบภาคปกติ | ตารางสอบ   
ลำดับ วันที่สอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ หน่วยกิต อ.ประจำวิชา สาขาวิชา เวลา ห้องสอบ ผู้คุมสอบ
1 23 มี.ค. 2566 600 401 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3(3-0-6) พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร. 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-12:00:00 น.
ห้อง 405 ชั้น 4 พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร. 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 
2 23 มี.ค. 2566 600 401 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3(3-0-6) ผศ.ดร.จรัส ลีกา
พระมหาปพน  กตสาโร, ผศ.ดร.
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-12:00:00 น.
ห้อง 205 ชั้น 2 ผศ.ดร.จรัส ลีกา
พระมหาปพน  กตสาโร, ผศ.ดร.
 
3 23 มี.ค. 2566 600 104 ภาษาอังกฤษ 3(3-0-9) พระครูภาวนาโพธิคุณ, รศ.ดร. 
 
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 205 ชั้น 2 พระครูภาวนาโพธิคุณ, รศ.ดร. 
 
 
4 24 มี.ค. 2566 603 318 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-9) ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น
พระมหาปพน  กตสาโร, ผศ.ดร.
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
09:00:00-12:00:00 น.
ห้อง 205 ชั้น 2 ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น
พระมหาปพน  กตสาโร, ผศ.ดร.
 
5 24 มี.ค. 2566 802 209 สัมมนาปัญาปรัชญาศาสนา 3(3-0-9) ผศ.ดร.จักรพรรณ  วงศ์พรพวัณ
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. 
ปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต)
13:00:00-16:00:00 น.
ห้อง 205 ชั้น 2 ผศ.ดร.จักรพรรณ  วงศ์พรพวัณ