ตารางสอนภาคสมทบ ปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1/2567

ตารางสอนภาคสมทบ | ตารางสอน   
ลำดับ ตารางสอน จำนวนนิสิต ภาคเรียน จัดการ
1 ตารางสอนครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยแผนวิชาชีพคร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 20 1/2567
2 ตารางสอนครุศาตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย แผนทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 30 1/2567
3 ตารางสอนครุศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 30 1/2567
4 ตารางสอนครุศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 25 1/2567
5 ตารางสอนครุศาสตรมหาบัณฑิต แผนทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 20 1/2567
6 ตารางสอนครุศาสตรมหาบัณฑิต แผนวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 20 1/2567
7 ตารางสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (2)  ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 20 1/2567