ตารางสอนภาคสมทบ ปริญญาเอก ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1/2567

ตารางสอนภาคสมทบ | ตารางสอน   
ลำดับ ตารางสอน จำนวนนิสิต ภาคเรียน จัดการ
1 ตารางสอนครุศาตรดุษฏีบัณฑิต (แผน 2.1) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 22 1/2567
2 ตารางสอนครุศาตรดุษฏีบัณฑิต (แผน 1.1) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 22 1/2567
3 ตารางสอนครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (แบบ 2.1) (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 10 1/2567
4 ตารางสอนครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (แบบ 1.1) (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 26 1/2567
5 ตารางสอนครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (แบบ 1.1) (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 30 1/2567
6 ตารางสอนพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 (พระพุทธศาสนา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 15 1/2567
7 ตารางสอนพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาปรัชญา (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 21 1/2567