รายละเอียดตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 1

ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 2/2564 ชั้นปีที่ 1 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคปกติ

 

ตารางสอนครุศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน 302-303 ชั้น 3

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
จันทร์200 109
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 1

ผศ. อนุสรณ์   นางทะราช
และ คณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา    ,   
อังคาร000 149
พระสุตตันปิฎก**

พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร  
และ พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน    ,   
000 211
วัฒนธรรมไทย

อาจารย์กนกวรรณ  ประจันตะเสน
000 115
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.  
พุธ000 117
ภาษาอังกฤษชั้นสูง

ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์  
-
กิจกรรมพัฒนานิสิต/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/พบอาจารย์ที่ปรึกษา

ตามที่ประกาศแจ้ง  
000 139
คณิตศาสตร์เบื้องต้น

อ.นิรันดร  เลิศวีรพล
และ ดร.สุนทร  สายคำ  ,   
พฤหัสบดี000 148
พระวินัยปิฎก**

ผศ.ดร.พลเผ่า  เพ็งวิภาศ
200 103
จิตวิทยาสำหรับครู

ผศ. อนุสรณ์   นางทะราช
และ อาจารย์สริญญา มารศรี    ,   
ศุกร์000 152
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒

พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร.  
000 103
การเมืองการปกครองของไทย

อ.ทรงพล  โชติกเวชกุล
และ อ.สวาท ฮาดภักดี    ,   
000 259
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา

ผศ.ดร.พลเผ่า  เพ็งวิภาศ
และ อ.ชัยรัตน์  มาสอน  ,   
หมายเหตุ: 1. รายวิชา 000 152 ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 (พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร./อาจารย์ประจำรายวิชา) ห้องปฏิบัติธรรมรวมเธียเตอร์ ชั้น 5 อาคารบัณฑิตศึกษา (นิสิตบรรพชิตนุ่งจีวรห่มดองรัดอก/นิสิตคฤหัสถ์แต่งกายชุดขาวสำหรับปฏิบัติธรรม) 2. สำหรับนิสิตที่จบเปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไปหรือจบโรงเรียนพระปริยัติสามัญหรือสอบผ่านรายวิชาบาลี หรือนิสิตที่สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SP 104/SP 105/SP 106 3. รายวิชาบาลี : SP 104/SP 105/SP 106 พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี,ผศ.ดร /อาจารย์ประจำรายวิชา 4. **รายวิชาข้อสอบกลาง