รายละเอียดตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 1

ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 2/2564 ชั้นปีที่ 1 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคปกติ

 

ตารางสอนพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต) ห้องเรียน 307 ชั้น 3

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
จันทร์-
(ห้องปฎิบัติการศูนย์ภาษาฯ ห้อง 402-403) Asian Language Language Center
ห้อง ไม่ระบุ
ตามรายวิชาที่ลงเรียน  
-
(ห้องปฎิบัติการศูนย์ภาษาฯ ห้อง 402-403) Asian Language Language Center
ห้อง ไม่ระบุ
ตามรายวิชาที่ลงเรียน  
อังคาร000 158
ประวัติพระพุทธศาสนา**
ห้อง 302-303 ชั้น 3
พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.  
000 239
ธรรมภาคภาษาอังกฤษ
ห้อง 302-303 ชั้น 3
พระมหาสมชาย  กิตฺติปญฺโญ
พุธ000 204
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ห้อง 302-303 ชั้น 3
พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท  
-
กิจกรรมพัฒนานิสิต/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/พบอาจารย์ที่ปรึกษา

ตามที่ประกาศแจ้ง  
พฤหัสบดี000 206
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย
ห้อง 302-303 ชั้น 3
ดร.ปาณจิตร  สุกุมาลย์
101 322
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย
ห้อง 302-303 ชั้น 3
พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร.  
และ พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร.    ,   
หมายเหตุ: 1. สำหรับนิสิตที่จบเปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไปหรือจบโรงเรียนพระปริยัติสามัญหรือสอบผ่านรายวิชาบาลี หรือนิสิตที่สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SP 104/SP 105/SP 106 2. รายวิชาบาลี : SP 104/SP 105/SP 106 พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี,ผศ.ดร /อาจารย์ประจำรายวิชา 3. **รายวิชาข้อสอบกลาง