รายละเอียดตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 3

ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 2/2564 ชั้นปีที่ 3 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคปกติ

 

ตารางสอนนิติศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นปีที่ 3
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน 110 ชั้น 1

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
อังคาร408 324
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑

ดร.ณัฎฐ์  อุตรวิเชียร
พุธ408 325
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑

พระครูปริยัติสารการ, ดร.  
-
กิจกรรมพัฒนานิสิต/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ห้อง ไม่ระบุ
ตามที่ประกาศแจ้ง  
พฤหัสบดี408 424
กฎหมายอาญา ๓

พระครูปริยัติสารการ, ดร.  
408 318
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว

อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ   
๔๐๘ ๔๒๗
กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

พระครูปริยัติสารการ, ดร.  
ศุกร์000 356
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖

พระมหาประทีป  สญฺญโม, ดร.
408 303
กฎหมายคณะสงฆ์ของไทย

ดร.วิศร์  อัครสันตติกุล
408 430
กฎหมายการคลัง

อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ   
หมายเหตุ: 1. รายวิชา 000 457 ธรรมะภาคปฏิบัติ 6 (พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร./อาจารย์ประจำรายวิชา) ห้องปฏิบัติธรรมรวม ชั้น 1 อาคารอาคันตุกะชั้น 1 (นิสิตบรรพชิตนุ่งจีวรห่มดองรัดอก/นิสิตคฤหัสถ์แต่งกายชุดขาวสำหรับปฏิบัติธรรม) 2. สำหรับนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน Asian Language ให้ติดต่อ Language Center (ห้อง 106) 3.วิชาเลือกเสรีให้นิสิตเลือกลงทะเบียนในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา