รายละเอียดตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 4

ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 1/2567 ชั้นปีที่ 4 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคปกติ

 

ตารางสอนรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน ไม่ระบุ ชั้น 

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
จันทร์401 417
นวัตกรรมกับการเมืองไทย
ห้อง 201 ชั้น 2
พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก  
401 418
การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง
ห้อง 201 ชั้น 2
อาจารย์อภินพ ฮาดภักดี  
และ พระมหาวสันต์ วสนฺตเวที    ,   
อังคาร401 409
ประสบการณ์วิชารัฐศาสตร์
ห้อง 201 ชั้น 2
อาจารย์ทรงพล  โชติกเวชกุล
401 323
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปรับปรุง 64)
ห้อง 201 ชั้น 2
อาจารย์สมพร ศิริพันธ์  -
และ พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร    ,   
พุธ401 410
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
ห้อง 201 ชั้น 2
ดร. สุธิพงษ์  สวัสดิ์ทา
-
กิจกรรมพัฒนานิสิต/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/พบอาจารย์ที่ปรึกษา

ตามที่ประกาศแจ้ง  
พฤหัสบดี401 409
สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ
ห้อง 201 ชั้น 2
ผศ.ดร.ชาญชัย   ฮวดศรี
และ พระมหาวสันต์ วสนฺตเวที    ,   
หมายเหตุ
  • 1. รายวิชา 000 443 กรรมฐาน 4 (พระมหาประทีป สญฺญโม,ดร./อาจารย์ประจำรายวิชา)
  • 2. เลือกวิชาเสรีตามที่วิทยาลัยสงฆ์ประกาศ
  • 3. สำหรับนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน Asian Language ให้ติดต่อ Language Center อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1