รายละเอียดตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 4

ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 1/2567 ชั้นปีที่ 4 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคปกติ

 

ตารางสอนศิลปศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน ไม่ระบุ ชั้น 

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
จันทร์302 409
การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน
ห้อง 205 ชั้น 2
รศ.ดร.ดิปติ   มหันตะ
302 419
สถานที่สำคัญทางศาสนาในประเทศไทย
ห้อง 205 ชั้น 2
อาจารย์สุริยา   บุญยะรังค์
อังคาร302 421
ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
ห้อง 307 ชั้น 3
พระมหาสมพงษ์  ปญฺญาธโร, ผศ.
พุธ-
กิจกรรมพัฒนานิสิต/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/พบอาจารย์ที่ปรึกษา

ตามที่ประกาศแจ้ง  
พฤหัสบดี302 420
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ห้อง 308 ชั้น 3
พระมหาสำราญ  กมฺมสุทโธ ,ผศ.ดร
302 411
การศึกษาอิสระด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 308 ชั้น 3
อาจารย์ชยันต์   บุญพิโย
หมายเหตุ
  • 1. รายวิชา 000 443 กรรมฐาน 4 (พระมหาประทีป สญฺญโม,ดร./อาจารย์ประจำรายวิชา)
  • 2. เลือกวิชาเสรีตามที่วิทยาลัยสงฆ์ประกาศ
  • 3. สำหรับนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน Asian Language ให้ติดต่อ Language Center อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1