รายละเอียดตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 4

ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 1/2567 ชั้นปีที่ 4 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคปกติ

 

ตารางสอนพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต) ห้องเรียน ไม่ระบุ ชั้น 

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
จันทร์104 414
ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย
ห้อง 406 ชั้น 4
พระครูศรีปริยัติบัณฑิต, ผศ.ดร.   
104 421
ปรัชญาไทย
ห้อง 406 ชั้น 4
พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร.  
อังคาร104 410
ปรัชญาจีน เกาหลีและญี่ปุ่น
ห้อง 406 ชั้น 4
ผศ.ดร.พลเผ่า  เพ็งวิภาศ
104 404
พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ
ห้อง 406 ชั้น 4
ผศ.ดร.จักรพรรณ   วงศ์พรพวัณ
พุธ104 413
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่
ห้อง 406 ชั้น 4
ผศ.ดร.สุวิน   ทองปั้น
-
กิจกรรมพัฒนานิสิต/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/พบอาจารย์ที่ปรึกษา

ตามที่ประกาศแจ้ง  
พฤหัสบดี104 403
พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม
ห้อง 406 ชั้น 4
พระมหาประทีป  สญฺญโม, ดร.
หมายเหตุ
  • 1. รายวิชา 000 443 กรรมฐาน 4 (พระมหาประทีป สญฺญโม,ดร./อาจารย์ประจำรายวิชา)
  • 2. เลือกวิชาเสรีตามที่วิทยาลัยสงฆ์ประกาศ
  • 3. สำหรับนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน Asian Language ให้ติดต่อ Language Center อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1