รายละเอียดตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 4

ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 1/2567 ชั้นปีที่ 4 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคปกติ

 

ตารางสอนรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน ไม่ระบุ ชั้น 

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
จันทร์402 418
ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์
ห้อง 304 ชั้น 3
ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี  
402 473
การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง
ห้อง 304 ชั้น 3
ผศ.ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี
อังคาร402 417
วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
ห้อง 304 ชั้น 3
ดร.ธีร์ดนัย  กัปโก
401 412
กฎหมายปกครอง (64.)
ห้อง 304 ชั้น 3
อาจารย์สมพร ศิริพันธ์  -
พุธ-
กิจกรรมพัฒนานิสิต/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/พบอาจารย์ที่ปรึกษา

ตามที่ประกาศแจ้ง  
พฤหัสบดี401 413
กฎหมายอาญา (64.)
ห้อง 304 ชั้น 3
อาจารย์สมพร ศิริพันธ์  -
401 423
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (64.)
ห้อง 304 ชั้น 3
ดร.ณัฎฐ์  อุตรวิเชียร
หมายเหตุ
  • 1. รายวิชา 000 443 กรรมฐาน 4 (พระมหาประทีป สญฺญโม,ดร./อาจารย์ประจำรายวิชา)
  • 2. เลือกวิชาเสรีตามที่วิทยาลัยสงฆ์ประกาศ
  • 3. สำหรับนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน Asian Language ให้ติดต่อ Language Center อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1