รายละเอียดตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 4

ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 1/2567 ชั้นปีที่ 4 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคปกติ

 

ตารางสอนนิติศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน ไม่ระบุ ชั้น 

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
จันทร์408 320
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
ห้อง 110 ชั้น 1
ดร.ภพธร แก้วขัน  
408 323
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑
ห้อง 110 ชั้น 1
ดร.ภพธร แก้วขัน  
อังคาร408 317
กฎหมายแพ่งและพาณิชว่าด้วยหุ่นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชนจำกัด
ห้อง 110 ชั้น 1
ดร.พงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล  
408 454
การสืบสวนและสอบสวน
ห้อง 110 ชั้น 1
อาจารย์สมพร ศิริพันธ์  -
408 432
กฎหมายการคลัง
ห้อง 110 ชั้น 1
ดร.พงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล  
พุธ408 324
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑
ห้อง 110 ชั้น 1
ดร.ณัฎฐ์  อุตรวิเชียร
-
กิจกรรมพัฒนานิสิต/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ห้อง 305 ชั้น 3
ตามที่ประกาศแจ้ง  
พฤหัสบดี408 429
นิติปรัชญาแนวพุทธ
ห้อง 110 ชั้น 1
อาจารย์ทองพูล ศิริโท  
และ อาจารย์สมพร ศิริพันธ์  -  ,   
408 322
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
ห้อง 110 ชั้น 1
ดร.นฤพล เมนไธสง   
และ อาจารย์สมพร ศิริพันธ์  -  ,   
408 453
สัมมนากฎหมายอาญา
ห้อง 110 ชั้น 1
ดร.ณัฎฐ์  อุตรวิเชียร
หมายเหตุ
  • 1. รายวิชา 000 443 กรรมฐาน 4 (พระมหาประทีป สญฺญโม,ดร./อาจารย์ประจำรายวิชา)
  • 2. เลือกวิชาเสรีตามที่วิทยาลัยสงฆ์ประกาศ
  • 3. สำหรับนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน Asian Language ให้ติดต่อ Language Center อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1