รายละเอียดตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 2

ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 1/2567 ชั้นปีที่ 2 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคปกติ

 

ตารางสอนพุทธศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน พระพุทธศาสนา ชั้น 4

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
พฤหัสบดี602 307
ภาษาบาลีเพื่อการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
ห้อง B 406 ชั้น 4
พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต, รศ.ดร.  
และ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.    ,   
602 311
พระพุทธศาสนามหายาน
ห้อง B 406 ชั้น 4
พระครูปริยัติพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.  
602 206
การใช้ภาษาบาลี.
ห้อง B 406 ชั้น 4
พระมหาภิรัฐกรณ์  อํสุมาลี, ผศ.ดร
ศุกร์602 312
ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ห้อง B 406 ชั้น 4
พระครูศรีพุทธิบัณฑิต, ผศ.ดร.  
และ รศ.ดร. ประพันธ์ ศุภษร    ,   
602 315
พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย
ห้อง B 406 ชั้น 4
พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต, รศ.ดร.  
และ พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี, ผศ.ดร.    ,