รายละเอียดตารางสอนภาคสมทบ ชั้นปีที่ 3

ตารางสอนภาคสมทบ ภาคเรียน 1/2567 ชั้นปีที่ 3 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคสมทบ

 

ตารางสอนหลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 3
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน 409 ชั้น 4

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
เสาร์401 321
รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง 64)
ห้อง 212 ชั้น 2
ผศ.ดร.ประกอบ   มีโคตรกอง
401 307
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ห้อง 212 ชั้น 2
พระมหาวสันต์ วสนฺตเวที  
401 306
ทฤษฎีการเมือง
ห้อง 212 ชั้น 2
พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก  
และ อ.ชัยรัตน์  มาสอน  ,   
อาทิตย์401 322
สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง 64)
ห้อง 212 ชั้น 2
อาจารย์อภินพ ฮาดภักดี  
401 312
พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง (หลักสูตรปรับปรุง 64)
ห้อง 212 ชั้น 2
อาจารย์ทรงพล  โชติกเวชกุล
401 311
กฎหมายปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง 64)
ห้อง 212 ชั้น 2
พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก  
และ ดร.ถาวร เศษมะพล    ,   
หมายเหตุ
  • 1.รายวิชา 000 140 กรรมฐาน 3 (พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร./อาจารย์ประจำรายวิชา) จัดการเรียนการสอนภาคค่ำในวันเสาร์ ในเวลา 18.00 -20.00 น. : 22 มิ.ย. 67/ 6 ก.ค. 67/ 10 ส.ค. 67/ 24 ส.ค. 67 / 7 ก.ย. 67/ 21 ก.ย. 67
  • 2. สำหรับนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน Asian Language ให้ติดต่อ Language Center อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1