รายละเอียดตารางสอนภาคสมทบ ชั้นปีที่ 3

ตารางสอนภาคสมทบ ภาคเรียน 1/2567 ชั้นปีที่ 3 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคสมทบ

 

ตารางสอนพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน 310 ชั้น 3

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
เสาร์101 314
วิสุทธิมรรคศึกษา (65)

พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.  
101 307
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก (65)

พระมหาภิรัฐกรณ์  อํสุมาลี, ผศ.ดร
101 433
มิลินทปัญหาศึกษา (65)

พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี, ผศ.ดร.  
อาทิตย์101 312
พุทธปรัชญาเถรวาท (65)

พระครูศรีปริยัติบัณฑิต, ผศ.ดร.   
และ ดร.ภาณุวัฒน์ จันทาพูน    ,   
101 308
พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน (65)

ดร.อินตอง ชัยประโคม  
หมายเหตุ
  • 1.รายวิชา 000 140 กรรมฐาน 3 (พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร./อาจารย์ประจำรายวิชา) จัดการเรียนการสอนภาคค่ำในวันเสาร์ ในเวลา 18.00 -20.00 น. : 22 มิ.ย. 67/ 6 ก.ค. 67/ 10 ส.ค. 67/ 24 ส.ค. 67 / 7 ก.ย. 67/ 21 ก.ย. 67
  • 2. สำหรับนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน Asian Language ให้ติดต่อ Language Center อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1