รายละเอียดตารางสอนภาคสมทบ ชั้นปีที่ 3

ตารางสอนภาคสมทบ ภาคเรียน 1/2567 ชั้นปีที่ 3 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคสมทบ

 

ตารางสอนพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 3
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน 405 ชั้น 4

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
เสาร์402 315
นวัตกรรมการบริหารสมัยใหม่

พระมหากิตติ กิตฺติเมธี  
402 314
การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น (64)

ผศ.ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี
402 307
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ปรับปรุง 64)

พระมหากิตติ กิตฺติเมธี  
อาทิตย์402 321
รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ

ผศ.ดร.ภูกาญจนกฤษฎิ์  ปุลันรัมย์
402 308
การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ (ปรับปรุง 64)

ผศ.ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี
หมายเหตุ
  • 1.รายวิชา 000 140 กรรมฐาน 3 (พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร./อาจารย์ประจำรายวิชา) จัดการเรียนการสอนภาคค่ำในวันเสาร์ ในเวลา 18.00 -20.00 น. : 22 มิ.ย. 67/ 6 ก.ค. 67/ 10 ส.ค. 67/ 24 ส.ค. 67 / 7 ก.ย. 67/ 21 ก.ย. 67
  • 2. สำหรับนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน Asian Language ให้ติดต่อ Language Center อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1