รายละเอียดตารางสอนภาคสมทบ ชั้นปีที่ 3

ตารางสอนภาคสมทบ ภาคเรียน 1/2567 ชั้นปีที่ 3 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคสมทบ

 

ตารางสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 3
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน 101 ชั้น 1

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
เสาร์408 434
การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
ห้อง 301 ชั้น 3
ดร.ณัฎฐ์  อุตรวิเชียร
408 437
กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม

ดร.ภพธร แก้วขัน  
408 442
สัมมนานิติศาสตร์แนวพุทธ
ห้อง 301 ชั้น 3
พระครูปริยัติสารการ, ดร.  
อาทิตย์408 438
กฎหมายภาษีอากร
ห้อง 301 ชั้น 3
พระครูปริยัติสารการ, ดร.  
408 453
สัมมนากฎหมายอาญา
ห้อง 301 ชั้น 3
ดร.ณัฎฐ์  อุตรวิเชียร
และ อาจารย์สมเด็จ  จุลราช  ,   
408 454
การสืบสวนและสอบสวน
ห้อง 301 ชั้น 3
อาจารย์สมพร ศิริพันธ์  -
และ ดร.พงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล    ,   
หมายเหตุ นิสิตที่ ไม่จบ พธ.บ. ลงทะเบียนเพิ่มวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
  • 1. รายวิชา 000 443 กรรมฐาน 4 (พระครูปริยัติสารการ ดร./อาจารย์ประจำรายวิชา)