รายละเอียดตารางสอนภาคสมทบ ชั้นปีที่ 2

ตารางสอนภาคสมทบ ภาคเรียน 1/2567 ชั้นปีที่ 2 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคสมทบ

 

ตารางสอนครุศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน พุทธบริหารการศึกษา โท ชั้น 2

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
เสาร์610 101
สัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ
ห้อง B 402 ชั้น 4
พระครูวินัยธรวรวุฒิ เตชธมฺโม  
610 207
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารสถานศึกษา
ห้อง B 402 ชั้น 4
ดร.สุนทร  สายคำ
อาทิตย์000 104
กรรมฐาน
ห้อง B 402 ชั้น 4
พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร.  
610 302
พื้นฐานภาษาบาลี
ห้อง B 402 ชั้น 4
พระมหาพิสิฐ   วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร.