รายละเอียดตารางสอนภาคสมทบ ชั้นปีที่ 2

ตารางสอนภาคสมทบ ภาคเรียน 1/2567 ชั้นปีที่ 2 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคสมทบ

 

ตารางสอนรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (2) (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน 102 ชั้น 1

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
เสาร์626 203
การเมืองเปรียบเทียบ

ผศ.ดร.ชาญชัย   ฮวดศรี
626 209
สัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร์

ดร. สุธิพงษ์  สวัสดิ์ทา
อาทิตย์603 204
กรรมฐาน.

ตามที่ประกาศแจ้ง