รายละเอียดตารางสอนภาคสมทบ ชั้นปีที่ 2

ตารางสอนภาคสมทบ ภาคเรียน 1/2567 ชั้นปีที่ 2 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคสมทบ

 

ตารางสอนครุศาตรมหาบัณฑิต (แผนวิชาชีพครู) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน อาคารบัณฑิตศึกษา  ชั้น -

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
เสาร์623 203
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

อาจารย์อัจฉราพร  ใครบุตร
และ ผศ.ดร.พชรกฤต   ศรีบุญเรือง  ,   
623 205
การวิเคราะห์วรรณกรรมพระพุทธศาสนา

พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต, รศ.ดร.  
และ พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.    ,   
623 117
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1

ผศ.ดร.พชรกฤต   ศรีบุญเรือง
อาทิตย์623 210
สัมมนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.  
และ ผศ.ดร.กัลยา   กุลสุวรรณ  , ผศ.ดร.พชรกฤต   ศรีบุญเรือง
603 204
กรรมฐาน.

พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต, รศ.ดร.  
และ พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.    ,