รายละเอียดตารางสอนภาคสมทบ ชั้นปีที่ 2

ตารางสอนภาคสมทบ ภาคเรียน 1/2567 ชั้นปีที่ 2 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคสมทบ

 

ตารางสอนครุศาสตรมหาบัณฑิต (แผนทั่วไป) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน 302-303 ชั้น 3

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
เสาร์230 303
การประกันคุณภาพการศึกษา
ห้อง อาคารบัณฑิตศึกษา  ชั้น -
ดร.สมควร  นามสีฐาน
และ ดร.ปาณจิตร  สุกุมาลย์  ,   
230 304
การจัดการเรียนการสอนและประเมินการเรียนการสอน
ห้อง อาคารบัณฑิตศึกษา  ชั้น -
ดร.ปาณจิตร  สุกุมาลย์
และ ผศ.ดร.นิรัช  เรือนแสน  ,   
อาทิตย์600 400
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

คณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา  
200 304
จิตวิทยาสำหรับครู
ห้อง ห้องอาคารบัณฑิตศึกษา  ชั้น 1
รศ.ดร.วิทยา   ทองดี
และ ดร.ปาณจิตร  สุกุมาลย์  ,