ตารางสอนพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต) ห้องเรียน 308 ชั้น 3

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
จันทร์000 136
ภาษาบาลี

พระมหาอธิวัฒน์    ภทฺรกวี
000 101
มนุษย์กับสังคม**

อาจารย์พันทิวา  ทับภูมี
อังคาร000 102..
กฏหมายทั่วไป
ห้อง 312-313 ชั้น 3
อาจารย์สมพร ศิริพันธ์  -
112 310
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู.

พระมหาประทีป  สญฺญโม, ดร.
พุธ112 303
จริยศาสตร์.

พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร.  
-
กิจกรรมพัฒนานิสิต/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ห้อง ไม่ระบุ
ตามที่ประกาศแจ้ง  
  • 1.000 140 กรรมฐาน 1 (พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร./พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน) ครั้งที่ 1 วันศุกร์ 30 มิถุนายน 2566 /ครั้งที่ 2 วันศุกร์ 28 กรกฎาคม 2566 /ครั้งที่ 3 วันศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 /ครั้งที่ 4 วันศุกร์ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.00 -17.00 น.
  • 2.สำหรับนิสิตที่จบเปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไปหรือจบโรงเรียนพระปริยัติสามัญและสอบผ่านรายวิชาบาลี ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SP101 บาลีไวยากรณ์ 1 SP102 บาลีไวยากรณ์ 2 SP103 บาลีไวยากรณ์ 3
  • 3. สำหรับนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน Asian Language ให้ติดต่อ Language Center อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1
  • 4. **รายวิชาข้อสอบกลาง