ตารางสอนครุศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน 312-313 ชั้น 3

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
จันทร์200 210
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 2
ห้อง ไม่ระบุ
คณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา  
200 210
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 2
ห้อง ไม่ระบุ
คณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา  
อังคาร000 102.
กฎหมายทั่วไป

อาจารย์สมพร ศิริพันธ์  -
200 204
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
ห้อง 305 ชั้น 3
ผศ. อนุสรณ์   นางทะราช
และ ดร.สริญญา มารศรี    ,   
พุธ000 263
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา**

พระมหากิตติ กิตฺติเมธี  
และ พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี, ผศ.ดร.    ,   
000 261
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ..

พระมหาสมพงษ์  ปญฺญาธโร, ผศ.
-
กิจกรรมพัฒนานิสิต/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ห้อง ไม่ระบุ
ตามที่ประกาศแจ้ง  
พฤหัสบดี000 260
การปกครองคณะสงฆ์ไทย**

พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร.  
000 242
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.นิรันดร  เลิศวีรพล
000 104
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ดร.สริญญา มารศรี  
ศุกร์000 238
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย

อ.บุญส่ง  นาแสวง
203 201
สังคมสมัยใหม่
ห้อง 305 ชั้น 3
อาจารย์พันทิวา  ทับภูมี
หมายเหตุ
  • 1. รายวิชา 000 253 ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 (พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร.) ครั้งที่ 1 วันศุกร์ 30 มิถุนายน 2566 /ครั้งที่ 2 วันศุกร์ 28 กรกฎาคม 2566 /ครั้งที่ 3 วันศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 /ครั้งที่ 4 วันศุกร์ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.00 -17.00 น.
  • 2.สำหรับนิสิตที่จบเปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไปหรือจบโรงเรียนพระปริยัติสามัญและสอบผ่านรายวิชาบาลี หรือ จบนักธรรมเอก + ม.6 ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SP 107 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 3 (บรรพชิต) SP 108 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 4 (บรรพชิต) SP 109 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 5 (บรรพชิต)
  • 3.สำหรับนิสิตบรรพชิต จบ ม.6 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SP 107 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 3 (บรรพชิต) SP 108 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 4 (บรรพชิต) SP 109 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 5 (บรรพชิต)
  • 4. สำหรับนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน Asian Language ให้ติดต่อ Language Center อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1
  • 5. **รายวิชาข้อสอบกลาง