ตารางสอนภาคปกติ ปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1/2566

ตารางสอนภาคปกติ | ตารางสอน   
ลำดับ ตารางสอน จำนวนนิสิต ภาคเรียน รายละเอียด
1 ตารางสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 15 1/2566
2 ตารางสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 16 1/2566