ตารางสอนภาคปกติ ปริญญาเอก ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 2/2565

ตารางสอนภาคปกติ | ตารางสอน   
ลำดับ ตารางสอน จำนวนนิสิต ภาคเรียน รายละเอียด
1 ตารางสอนพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 1 2/2565