ตารางสอนภาคสมทบ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1/2567

ตารางสอนภาคสมทบ | ตารางสอน   
ลำดับ ตารางสอน จำนวนนิสิต ภาคเรียน จัดการ
1 ตารางสอนพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาปรัชญา (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 19 1/2567
2 ตารางสอนพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 15 1/2567
3 ตารางสอนรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 10 1/2567
4 ตารางสอนหลักสูตรนิติศาสต์ (ภาคบัณฑิต) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 20 1/2567
5 ตารางสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 20 1/2567