ตารางสอนภาคสมทบ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียน 1/2566

ตารางสอนภาคสมทบ | ตารางสอน   
ลำดับ ตารางสอน จำนวนนิสิต ภาคเรียน จัดการ
1 ตารางสอนพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาปรัชญา (ภาคสมทบ/บรรพชิต) 18 1/2566
2 ตารางสอนพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคสมทบ/บรรพชิต) 18 1/2566
3 ตารางสอนพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 20 1/2566
4 ตารางสอนรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 7 1/2566
5 ตารางสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 20 1/2566