ตารางสอนภาคสมทบ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียน 1/2566

ตารางสอนภาคสมทบ | ตารางสอน   
ลำดับ ตารางสอน จำนวนนิสิต ภาคเรียน จัดการ
1 ตารางสอนพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปรัชญา (ภาคสมทบ/บรรพชิต) 6 1/2566
2 ตารางสอนพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 20 1/2566
3 ตารางสอนพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 15 1/2566
4 ตารางสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 20 1/2566
5 ตารางสอนหลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 15 1/2566