ตารางสอนภาคสมทบ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียน 1/2567

ตารางสอนภาคสมทบ | ตารางสอน   
ลำดับ ตารางสอน จำนวนนิสิต ภาคเรียน จัดการ
1 ตารางสอนพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาปรัชญา (ภาคสมทบ/บรรพชิต) 5 1/2567
2 ตารางสอนพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคสมทบ/บรรพชิต) 20 1/2567
3 ตารางสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 20 1/2567
4 ตารางสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 10 1/2567