ตารางสอนภาคสมทบ ปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1/2566

ตารางสอนภาคสมทบ | ตารางสอน   
ลำดับ ตารางสอน จำนวนนิสิต ภาคเรียน จัดการ
1 ตารางสอนครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยแผนวิชาชีพคร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 20 1/2566
2 ตารางสอนครุศาตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย แผนทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 30 1/2566
3 ตารางสอนพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 25 1/2566
4 ตารางสอนพุทธศาสตรมหาบัณฑิต แผนทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 20 1/2566
5 ตารางสอนพุทธศาสตรมหาบัณฑิต แผนวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 20 1/2566
6 ตารางสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (2)  ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 20 1/2566