ตารางสอนภาคสมทบ ปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียน 1/2566

ตารางสอนภาคสมทบ | ตารางสอน   
ลำดับ ตารางสอน จำนวนนิสิต ภาคเรียน จัดการ
1 ตารางสอนครุศาตรมหาบัณฑิต  ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (แผนวิชาชีพครู) (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 12 1/2566
2 ตารางสอนครุศาตรมหาบัณฑิต (แผนทั่วไป) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 22 1/2566
3 ตารางสอนครุศาตรมหาบัณฑิต (แผนวิชาชีพครู) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 22 1/2566
4 ตารางสอนครุศาสตรมหาบัณฑิต (แผนทั่วไป) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 10 1/2566
5 ตารางสอนพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 23 1/2566
6 ตารางสอนรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (2) (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 18 1/2566