ตารางสอนภาคสมทบ ปริญญาเอก ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียน 1/2566

ตารางสอนภาคสมทบ | ตารางสอน   
ลำดับ ตารางสอน จำนวนนิสิต ภาคเรียน จัดการ
1 ตารางสอนครุศาตรดุษฏีบัณฑิต  ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (แบบ 1.1) (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 15 1/2566
2 ตารางสอนพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาปรัชญา (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 20 1/2566
3 ตารางสอนพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (แบบ 2.1) (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 20 1/2566
4 ตารางสอนพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (แบบ 2.1) (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 20 1/2566
5 ตารางสอนพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (แบบ 1.1) (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 20 1/2566
6 ตารางสอนพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 (พระพุทธศาสนา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคสมทบ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 21 1/2566