รายละเอียดตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 1

ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 1/2566 ชั้นปีที่ 1 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคปกติ

 

ตารางสอนครุศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน 302-303 ชั้น 3

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
จันทร์000 147
พระไตรปิฎกศึกษา**

พระมหาภิรัฐกรณ์  อํสุมาลี, ผศ.ดร
000 109
ศาสนาทั่วไป

ผศ.ดร.พลเผ่า  เพ็งวิภาศ
และ อ.ชัยรัตน์  มาสอน  ,   
000 107
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผศ. อนุสรณ์   นางทะราช
และ ดร.วิรัตน์ ทองภู    ,   
อังคาร000 116
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

อาจารย์สุริยา   บุญยะรังค์
000 237
ประวัติพระพุทธศาสนา**

พระครูศรีพุทธิบัณฑิต, ผศ.ดร.  
000 262
ธรรมนิเทศ

พระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร  
พุธ230 106
ความเป็นครูวิชาชีพ

พระมหาศรายุทธ  สมนฺตปาสาทิโก
และ ดร.สริญญา มารศรี    ,   
-
กิจกรรมพัฒนานิสิต/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ห้อง ไม่ระบุ
ตามที่ประกาศแจ้ง  
พฤหัสบดี000 210
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

ผศ.ดร.จรัส  ลีกา
และ ผศ.ดร.สุวิน   ทองปั้น  ,   
000 108
ปรัชญาเบื้องต้น

ผศ.ดร.สุวิน   ทองปั้น
และ ดร.ภาณุวัฒน์ จันทาพูน    ,   
200 102
ภาษาและวัฒนธรรม
ห้อง 308 ชั้น 3
พระรชต  กตปุญฺโญ
หมายเหตุ
  • 1.รายวิชา 000 151 ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 (พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร./พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน) ครั้งที่ 1 วันศุกร์ 30 มิถุนายน 2566 /ครั้งที่ 2 วันศุกร์ 28 กรกฎาคม 2566 /ครั้งที่ 3 วันศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 /ครั้งที่ 4 วันศุกร์ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.00 -17.00 น.
  • 2.สำหรับนิสิตที่จบเปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไปหรือจบโรงเรียนพระปริยัติสามัญและสอบผ่านรายวิชาบาลี ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SP101 บาลีไวยากรณ์ 1 SP102 บาลีไวยากรณ์ 2 SP103 บาลีไวยากรณ์ 3
  • 3. สำหรับนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน Asian Language ให้ติดต่อ Language Center อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1
  • 4. **รายวิชาข้อสอบกลาง