รายละเอียดตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 3

ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 1/2566 ชั้นปีที่ 3 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคปกติ

 

ตารางสอนครุศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน 409 ชั้น 4

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
จันทร์200 311
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 3..
ห้อง ไม่ระบุ
คณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา  
200 311
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 3..
ห้อง ไม่ระบุ
คณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา  
อังคาร203 318
พุทธวิธีการสอน
ห้อง 411 ชั้น 4
อาจารย์พันทิวา  ทับภูมี
200 306
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ห้อง 411 ชั้น 4
อ.บุญส่ง  นาแสวง
และ ดร.สุนทร  สายคำ  ,   
พุธ203 305
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
ห้อง 411 ชั้น 4
อ.วิรัตน์  ทองภู
-
กิจกรรมพัฒนานิสิต/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ห้อง ไม่ระบุ
ตามที่ประกาศแจ้ง  
พฤหัสบดี203 307
วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา
ห้อง 411 ชั้น 4
ผศ. อนุสรณ์   นางทะราช
และ อาจารย์กนกวรรณ  ประจันตะเสน  ,   
203 316
ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนสังคม 2
ห้อง 411 ชั้น 4
ดร.สริญญา มารศรี  
และ อาจารย์ชยันต์   บุญพิโย  ,   
203 317
ภูมิศาสตร์กายภาพ
ห้อง 411 ชั้น 4
อ.บุญส่ง  นาแสวง
ศุกร์203 306
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ห้อง 411 ชั้น 4
อาจารย์กนกวรรณ  ประจันตะเสน
200 307
การวัดประเมินการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ห้อง 411 ชั้น 4
ดร.ปาณจิตร  สุกุมาลย์
และ อาจารย์พันทิวา  ทับภูมี  ,   
หมายเหตุ
  • 1.รายวิชา000355 ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 (พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร./อาจารย์ประจำรายวิชา) (นิสิตบรรพชิตนุ่งจีวรห่มดองรัดอก/นิสิตคฤหัส์แต่งกายชุดขาวสำหรับปฏิบัติธรรม) ครั้งที่ 1 วันศุกร์ 30 มิถุนายน 2566 /ครั้งที่ 2 วันศุกร์ 28 กรกฎาคม 2566 /ครั้งที่ 3 วันศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 /ครั้งที่ 4 วันศุกร์ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.00 -17.00 น.
  • 2. สำหรับนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน Asian Language ให้ติดต่อ Language Center อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1