รายละเอียดตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 4

ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 1/2566 ชั้นปีที่ 4 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคปกติ

 

ตารางสอนครุศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน 407 ชั้น 4

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
จันทร์200 412
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ห้อง ไม่ระบุ
คณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา  
200 412
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ห้อง ไม่ระบุ
คณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา  
หมายเหตุ
  • 1.รายวิชาบาลีเสริม 0SP 104 บาลีไวยากรณ์ 4, 0SP 105 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 1, 0SP 106 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 2 (ดร.วิรัตน์ ทองภู, ป.ธ.8)
  • 2. รายวิชา 000 152 ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 (พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร./อาจารย์ประจำรายวิชา) ตามประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
  • 3. สำหรับนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน Asian Language ให้ติดต่อ Language Center อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1