รายละเอียดตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 3

ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 1/2566 ชั้นปีที่ 3 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคปกติ

 

ตารางสอนพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน 203 ชั้น 2

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
จันทร์302 305
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและเชิงสาธก
ห้อง 203 ชั้น 2
พระมหาสำราญ  กมฺมสุทโธ ,ผศ.ดร
302 406
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
ห้อง 203 ชั้น 2
รศ.ดร.ดิปติ   วิสุทธางกูร
และ นายสุริยา   บุญยะรังค์  ,   
อังคาร302 313
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ
ห้อง 304 ชั้น 3
รศ.ดร.ดิปติ   วิสุทธางกูร
302 303
โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ
ห้อง 304 ชั้น 3
อาจารย์ชยันต์   บุญพิโย
พุธ203 305
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
ห้อง 409 ชั้น 4
อ.วิรัตน์  ทองภู
-
กิจกรรมพัฒนานิสิต/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ห้อง ไม่ระบุ
ตามที่ประกาศแจ้ง  
พฤหัสบดี302 102
โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ
ห้อง 213 ชั้น 2
พระมหาสมพงษ์  ปญฺญาธโร, ผศ.
หมายเหตุ
  • 1.รายวิชา 000 140 กรรมฐาน 3 (พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร./อาจารย์ประจำรายวิชา) ครั้งที่ 1 วันศุกร์ 30 มิถุนายน 2566 /ครั้งที่ 2 วันศุกร์ 28 กรกฎาคม 2566 /ครั้งที่ 3 วันศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 /ครั้งที่ 4 วันศุกร์ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.00 -17.00 น.
  • 2.วิชาเลือกเสรี 203 305 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม เรียนห้อง 409 ชั้น 4 อ.วิรัตน์ ทองภู
  • 3. สำหรับนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน Asian Language ให้ติดต่อ Language Center อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1