รายละเอียดตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 3

ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 1/2566 ชั้นปีที่ 3 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคปกติ

 

ตารางสอนพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต) ห้องเรียน 310 ชั้น 3

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
จันทร์101 325
พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์

พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร.  
101 307
พุทธปรัชญาเถรวาท

พระครูศรีปริยัติบัณฑิต, ผศ.ดร.   
อังคาร101 306
หลักพุทธธรรม

พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน, ดร.  
และ พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.    ,   
101 308
ธรรมบทศึกษา

พระมหาภิรัฐกรณ์  อํสุมาลี, ดร.ผศ.
พุธ101 301
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

พระครูปริยัติพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.  
-
กิจกรรมพัฒนานิสิต/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ห้อง ไม่ระบุ
ตามที่ประกาศแจ้ง  
พฤหัสบดี101 433
พระพุทธศาสนากับสตรี

พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร.  
และ พระธีรพงษ์ นรินฺโท, ดร.    ,   
101 319
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก

ดร.อินตอง ชัยประโคม  
ศุกร์203 306
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ห้อง 409 ชั้น 4
อาจารย์กนกวรรณ  ประจันตะเสน
หมายเหตุ
  • 1.รายวิชา 000 140 กรรมฐาน 3 (พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร./อาจารย์ประจำรายวิชา) ครั้งที่ 1 วันศุกร์ 30 มิถุนายน 2566 /ครั้งที่ 2 วันศุกร์ 28 กรกฎาคม 2566 /ครั้งที่ 3 วันศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 /ครั้งที่ 4 วันศุกร์ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.00 -17.00 น.
  • 2.วิชาเลือกเสรี 203 306 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ห้อง 409 ชั้น 4 อาจารย์กนกวรรณ ประจันตะเสน
  • 3. สำหรับนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน Asian Language ให้ติดต่อ Language Center อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1