รายละเอียดตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 2

ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 1/2566 ชั้นปีที่ 2 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคปกติ

 

ตารางสอนนิติศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน 309 ชั้น 3

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
จันทร์000 238
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา**

ผศ.ดร.พลเผ่า  เพ็งวิภาศ
และ อ.ชัยรัตน์  มาสอน  ,   
000 103
คอมพิวเตอร์และเทศโนโลยีดิจิทัล**

อ.สุทธิพงษ์  อุพลเถียร
อังคาร000 109
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน

อาจารย์กนกวรรณ  ประจันตะเสน
000 226
วัฒนธรรมไทย (64)

ดร.วิรัตน์ ทองภู  
พุธ408 203
หลักกฎหมายมหาชน
ห้อง 101 ชั้น 1
อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ   
-
กิจกรรมพัฒนานิสิต/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ห้อง ไม่ระบุ
ตามที่ประกาศแจ้ง  
พฤหัสบดี408 209
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
ห้อง 101 ชั้น 1
อาจารย์สมพร ศิริพันธ์  -
หมายเหตุ
  • 1. รายวิชา 000 241 กรรมฐาน 2 (พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร) ครั้งที่ 1 วันศุกร์ 30 มิถุนายน 2566 /ครั้งที่ 2 วันศุกร์ 28 กรกฎาคม 2566 /ครั้งที่ 3 วันศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 /ครั้งที่ 4 วันศุกร์ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.00 -17.00 น.
  • 2.สำหรับนิสิตที่จบเปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไปหรือจบโรงเรียนพระปริยัติสามัญและสอบผ่านรายวิชาบาลี หรือ จบนักธรรมเอก + ม.6 ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SP 107 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 3 (บรรพชิต) SP 108 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 4 (บรรพชิต) SP 109 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 5 (บรรพชิต)
  • 3.สำหรับนิสิตบรรพชิต จบ ม.6 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SP 107 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 3 (บรรพชิต) SP 108 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 4 (บรรพชิต) SP 109 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 5 (บรรพชิต)
  • 4. สำหรับนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน Asian Language ให้ติดต่อ Language Center อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1
  • 5. **รายวิชาข้อสอบกลาง