รายละเอียดตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 4

ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 1/2566 ชั้นปีที่ 4 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคปกติ

 

ตารางสอนพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน 311 ชั้น 3

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
จันทร์101 413
พุทธศิลปะ

ดร.ภาณุวัฒน์ จันทาพูน  
101 427
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก

พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.ดร.  
และ พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี, ผศ.ดร.    ,   
101 104
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์

ดร.อินตอง ชัยประโคม  
อังคาร101 429
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ

พระมหาภิรัฐกรณ์  อํสุมาลี, ผศ.ดร
และ พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.    ,   
101 403
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา

พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร.  
พุธ101 414
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง

ผศ.ดร.นิรัช  เรือนแสน
-
กิจกรรมพัฒนานิสิต/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ห้อง ไม่ระบุ
ตามที่ประกาศแจ้ง  
101 404
ธรรมประยุกต์

พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี, ผศ.ดร.  
พฤหัสบดี401 322
สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง 64)
ห้อง 212 ชั้น 2
ดร. สุธิพงษ์  สวัสดิ์ทา
และ อาจารย์ทรงพล  โชติกเวชกุล  ,   
หมายเหตุ
  • 1. รายวิชา000 457 ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 (พระมหาประทีป สญฺญโม,ดร./อาจารย์ประจำรายวิชา) ครั้งที่ 1 วันศุกร์ 30 มิถุนายน 2566 /ครั้งที่ 2 วันศุกร์ 28 กรกฎาคม 2566 /ครั้งที่ 3 วันศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 /ครั้งที่ 4 วันศุกร์ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.00 -17.00 น.
  • 2.วิชาเลือกเสรี401 322 สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา เรียนห้อง 212 ชั้น 2 ดร. สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา และ อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล
  • 3. สำหรับนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน Asian Language ให้ติดต่อ Language Center อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1