รายละเอียดตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 3

ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 1/2566 ชั้นปีที่ 3 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคปกติ

 

ตารางสอนนิติศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 3
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน 201 ชั้น 2

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
จันทร์408 206
กฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ (หลักสูตรปรับปรุง 62)
ห้อง 205 ชั้น 2
ดร.ณัฎฐ์  อุตรวิเชียร
และ อาจารย์อารดา   ชัยเสนา  ,   
408 313
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ฯ
ห้อง 205 ชั้น 2
ดร.พงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล  
408 312
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ฯ
ห้อง 205 ชั้น 2
อาจารย์สมพร ศิริพันธ์  -
อังคาร408 315
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า
ห้อง 205 ชั้น 2
ดร.ภพธร แก้วขัน  
408 314
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ
ห้อง 205 ชั้น 2
อาจารย์สมพร ศิริพันธ์  -
408 316
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
ห้อง 205 ชั้น 2
ดร.ณัฎฐ์  อุตรวิเชียร
พุธ203 305
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
ห้อง 409 ชั้น 4
อ.วิรัตน์  ทองภู
-
กิจกรรมพัฒนานิสิต/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ห้อง ไม่ระบุ
ตามที่ประกาศแจ้ง  
พฤหัสบดี408 319.
กฎหมายปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง62)
ห้อง 206 ชั้น 2
อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ   
หมายเหตุ
  • 1.รายวิชา 000 140 กรรมฐาน 3 (พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร./อาจารย์ประจำรายวิชา) ครั้งที่ 1 วันศุกร์ 30 มิถุนายน 2566 /ครั้งที่ 2 วันศุกร์ 28 กรกฎาคม 2566 /ครั้งที่ 3 วันศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 /ครั้งที่ 4 วันศุกร์ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.00 -17.00 น.
  • 2.วิชาเลือกเสรี 203 305 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม เรียนห้อง 409 ชั้น 4 อ.วิรัตน์ ทองภู
  • 3.สำหรับนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน Asian Language ให้ติดต่อ Language Center อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1