ข้อมูล มคอ 3 2565

ข้อมูล มคอ 3 | ข้อมูล มคอ 3 ปริญญาตรี

 

   
ลำดับ ชื่อ-สกุล รายการ
1 ผศ.ดร.พลเผ่า - เพ็งวิภาศ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศาสนาทั่วไป สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ปรัชญาจีน เกาหลีและญี่ปุ่น ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พุทธปรัชญามหายาน ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา. ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาพุทธมหายาน ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ปรัชญาจีน เกาหลีและญี่ปุ่น ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา หลักสูตรวิปัสสนาภาวนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา. นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
2 ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
พุทธธรรมกับการบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พุทธธรรมกับการบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
3 ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
องค์การและการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
องค์การและการจัดการในภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
องค์การและการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
องค์การและการจัดการในภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
4 ผศ.ดร.จรัส  ลีกา
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
5 พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
6 พระมหาพิสิฐ   วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
บาลีไวยากรณ์ 2 รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
บาลีไวยากรณ์ 1 การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
บาลีไวยากรณ์ 3 รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๓ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
7 ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
8 ผศ. อนุสรณ์   นางทะราช
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
9 ผศ.ประกอบ   มีโคตรกอง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วัฒนธรรมไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การพัฒนาระบบราชการไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วัฒนธรรมไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
การเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
การพัฒนาระบบราชการไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
10 ผศ.ดร.สุวิน   ทองปั้น
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
11 พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ประวัติพระพุทธศาสนา** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
12 ผศ.ดร.บุรินทร์  ภู่สกุล
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
อาเซียนศึกษา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหวางประเทศ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
อาเซียนศึกษา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหวางประเทศ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
13 ผศ.ดร.ชาญชัย   ฮวดศรี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
14 ผศ.ดร.วิทยา   ทองดี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
15 ผศ.ดร.จักรพรรณ   วงศ์พรพวัณ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
อภิปรัชญา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
อภิปรัชญา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
16 พระมหาสำราญ  กมฺมสุทโธ ,ผศ.ดร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์.. ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
17 ผศ.ดร.ประยูร   แสงใส
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
18 อาจารย์ชยันต์   บุญพิโย
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
19 รศ.ดร.ดิปติ   วิสุทธางกูร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา. ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
20 พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
21 อ.สวาท ฮาดภักดี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รัฐประศาสนาศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
รัฐประศาสนาศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
22 อ.บุญส่ง  นาแสวง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ภูมิศาสตร์กายภาพ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การวัดประเมินการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
23 พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
24 พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาเบื้องต้น สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
25 พระมหาปพน   กตสาโร, ผศ.ดร.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ญาณวิทยา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พุทธปรัชญาเถรวาท พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ญาณวิทยา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
พุทธปรัชญาเถรวาท พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ภาษาบาลี รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
26 พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
27 พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ชาดกศึกษา.. พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
หลักพุทธธรรม พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ชาดกศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักพุทธธรรม พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ชาดกศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
28 พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
29 พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์.. พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์.. พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
30 ผศ.ดร.นิรัช  เรือนแสน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
31 พระมหาศรายุทธ  สมนฺตปาสาทิโก
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วิวัฒนาการของภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 2 การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 3.. การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
32 ดร.ธีร์ดนัย  กัปโก
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
องค์การและการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
องค์การและการจัดการในภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
องค์การและการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
องค์การและการจัดการในภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
33 ดร.สุนทร  สายคำ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
34 พระมหาภิรัฐกรณ์  อํสุมาลี, ดร.ผศ.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระไตรปิฎกศึกษา** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ธรรมบทศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมบทศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๒ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๓ (เรียนห้อง 403) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๔ (เรียนห้อง 403) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๕ (เรียนห้อง 403) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๖ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
บาลีไวยากรณ์ 2 ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๓ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๕ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
พระไตรปิฎกศึกษา หลักสูตรวิปัสสนาภาวนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
บาลีไวยากรณ์ 1 ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
บาลีไวยากรณ์ 3 พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
35 พระรชต  กตปุญฺโญ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาและวัฒนธรรม การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
วิธีวิทยาจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
36 พระมหาสมพงษ์  ปญฺญาธโร, ผศ.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
37 ดร.สมควร  นามสีฐาน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
38 พระมหาประทีป  สญฺญโม, ดร.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
(000 457)
พระพุทธศาสนา , รัฐศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , รัฐประศาสนศาสตร์ , นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
แนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู. ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
แนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู. ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
39 อ.นิรันดร  เลิศวีรพล
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
40 อ.ทรงพล  โชติกเวชกุล
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหวางประเทศ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การพัฒนาระบบราชการไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหวางประเทศ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
การพัฒนาระบบราชการไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
41 พระมหาสมชาย  กิตฺติปญฺโญ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
สถานที่สำคัญทางศาสนาในประเทศไทย ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ..
(000 261)
สังคมศึกษา,การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
42 ดร.ภูษิต   ปุลันรัมย์
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
นโยบายสาธารณะและการวางแผน รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์.. รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
นโยบายสาธารณะและการวางแผน รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์.. รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
43 อ.ชัยรัตน์  มาสอน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ศาสนาทั่วไป สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา** ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา** รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
44 อาจารย์พันทิวา  ทับภูมี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สังคมสมัยใหม่ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
พุทธวิธีการสอน สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
มนุษย์กับสังคม** นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
มนุษย์กับสังคม** รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
45 ดร.ปาณจิตร  สุกุมาลย์
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
การวัดประเมินการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
46 พระมหาอธิวัฒน์    ภทฺรกวี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ร้อยกรองไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
คติชนวิทยา การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ภาษาบาลี รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
47 ดร.วิศร์  อัครสันตติกุล
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายปกครอง.. รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายปกครอง.. รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
หลักวิชาชีพและพุทธจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
กฎหมายการคลัง นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
สัมมนานิติศาสตร์แนวพุทธ นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายแพ่งพาณิชว่าด้วยทรัพย์ นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
48 ดร.ณัฎฐ์  อุตรวิเชียร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายลักษณะพยาน รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ฯ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด. นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายลักษณะพยาน รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
กฎหมายลักษณะพยาน รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑ นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
สัมนากฎหมายอาญา นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
49 พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
50 พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ชาดกศึกษา.. พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ธรรมประยุกต์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับสตรี พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ชาดกศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมประยุกต์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับสตรี พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ชาดกศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
51 พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักพุทธธรรม พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พุทธศิลปะ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
กรรมฐาน 1 พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักพุทธธรรม พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
พุทธศิลปะ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
สำนักวิปัสสนาในสังคมไทย หลักสูตรวิปัสสนาภาวนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
52 พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร. ฐิตญาโณ,ดร. 
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาไทย ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การปกครองคณะสงฆ์ไทย** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ธรรมะภาคปฏิบัติ 3
(000 253)
การสอนภาษาไทย,สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับปรัชญา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กรรมฐาน 2
(000 241)
ปรัชญา , พระพุทธศาสนา , รัฐศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , รัฐประศาสนศาสตร์ , นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
จริยศาสตร์. ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาไทย ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับปรัชญา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
จริยศาสตร์. ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
53 ดร. สุธิพงษ์  สวัสดิ์ทา
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
54 พระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมนิเทศ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
55 ดร. สุรศักดิ์  จันเพลา
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
56 ศ. ดร.กนกอร สมปราชญ์  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ความเป็นครูวิชาชีพ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
57 รศ.ดร.ประจิตร  มหาหิง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
58 ดร.เอกราช   โฆษิตพิมานเวช
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
59 ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
60 พระมหากิตติ กิตฺติเมธี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พฤติกรรมองค์การ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
พฤติกรรมองค์การ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
61 อ.วิรัตน์  ทองภู
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ภาษาและวัฒนธรรม สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
62 พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วัฒนธรรมไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
อาเซียนศึกษา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วัฒนธรรมไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
อาเซียนศึกษา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
63 อาจารย์สริญญา มารศรี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
(000 104)
สังคมศึกษา, การสอนภาษาไทย,รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนสังคม 2 สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
64 อาจารย์กนกวรรณ  ประจันตะเสน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
65 อ.สุทธิพงษ์  อุพลเถียร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
คอมพิวเตอร์และเทศโนโลยีดิจิทัล** พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
คอมพิวเตอร์และเทศโนโลยีดิจิทัล** นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
66 พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
67 อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ   
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักกฎหมายมหาชน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายปกครอง นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักกฎหมายมหาชน นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
68 อาจารย์จิรวัฒน์   สิทธิธรรม
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วรรณคดีวิจารณ์ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 2 การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 3.. การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
69 พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การศึกษาอิสระด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนสังคม 2 สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ. ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
70 ผศ.ดร.พชรกฤต   ศรีบุญเรือง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วรรณคดีวิจารณ์ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
71 ดร.อินตอง ชัยประโคม  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์.. พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
72 อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ - -
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายอาญา.. รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ฯ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
กฏหมายทั่วไป นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายอาญา.. รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
กฎหมายอาญา รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
กฏหมายทั่วไป รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
73 ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล - -
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายทั่วไป การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
หลักกฎหมายเอกชน นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑ นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
กฎหมายภาษีอากร นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชว่าด้วยหุ่นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชนจำกัด นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
74 ผศ.ดร.จินดา  งามสุทธิ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓