ข้อมูล มคอ 3 2565

ข้อมูล มคอ 3 | ข้อมูล มคอ 3 ปริญญาตรี

 

   
ลำดับ ชื่อ-สกุล รายการ
1 ผศ.ดร.พลเผ่า - เพ็งวิภาศ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระวินัยปิฎก** การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ปรัชญาศาสนา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
สัมมนาปัญหาปรัชญา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาศาสนา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
สัมมนนาปัญหาปรัชญา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ปรัชญาเบื้องต้น (ทั่วไป 64) ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
2 ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารโครงการ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารโครงการ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
3 ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การบริหารองค์กรภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
การบริหารองค์กรภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
4 ผศ.ดร.จรัส  ลีกา
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาเบื้องต้น (ทั่วไป 64)
(000 205)
รัฐประศาสนศาสตร์, พระพุทธศาสนา ,รัฐศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
สัมมนาปัญหาปรัชญา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
จริยศาสตร์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
สัมมนนาปัญหาปรัชญา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
5 พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
6 พระมหาพิสิฐ   วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พุทธธรรมกับสังคมไทย พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
7 ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
8 ผศ. อนุสรณ์   นางทะราช
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
จิตวิทยาสำหรับครู สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
9 ผศ.ดร.ประกอบ   มีโคตรกอง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ประชาธิไตยตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
10 ผศ.ดร.สุวิน   ทองปั้น
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ปรัชญาเบื้องต้น (ทั่วไป 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
11 พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ประวัติพระพุทธศาสนา** ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
สัมมนาพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ประวัติพระพุทธศาสนา** นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ประวัติพระพุทธศาสนา** รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
12 ผศ.ดร.บุรินทร์  ภู่สกุล
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
13 ผศ.ดร.ชาญชัย   ฮวดศรี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
14 รศ.ดร.วิทยา   ทองดี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
15 ผศ.ดร.จักรพรรณ   วงศ์พรพวัณ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
16 พระมหาสำราญ  กมฺมสุทโธ ,ผศ.ดร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและเชิงสาธก ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
โลกาภิวัฒน์กับการเมืองไทย รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
17 ผศ.ดร.ประยูร   แสงใส
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
18 อาจารย์ชยันต์   บุญพิโย
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักการแปล ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 65) ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
19 รศ.ดร.ดิปติ   วิสุทธางกูร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (หลักสูตรปรับปรุง 65) ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
20 พระครูภาวนาโพธิคุณ, รศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
21 อาจารย์อภินพ ฮาดภักดี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
จริยธรรมทางการบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ธรรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
จริยธรรมทางการบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ธรรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
22 อ.บุญส่ง  นาแสวง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ท้องถิ่นศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
สัมนาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สาระสนเทศ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
23 พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
(000 115)
การสอนภาษาไทย,สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
24 พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระสุตตันปิฎก** การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
พุทธจริยศาสตร์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ปรัชญาสังคมและการเมือง ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การเคลื่อนไหวใหม่ทางศาสนา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาสังคมและการเมือง ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
การเคลื่อนไหวใหม่ทางศาสนา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
25 พระมหาปพน   กตสาโร, ผศ.ดร.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาเปรียบเทียบ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
สุนทรียศาสตร์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
สุนทรียศาสตร์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาเปรียบเทียบ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พุทธจริยศาสตร์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
สุนทรียศาสตร์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
สุนทรียศาสตร์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
26 พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเมืองกับนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ประชาธิไตยตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเมืองกับนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ประชาธิไตยตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
27 พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วิสุทธิมัคคศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
มังคลัตถทีปนีศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
วิสุทธิมัคคศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
มังคลัตถทีปนีศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
28 พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
จิตวิทยาในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
จิตวิทยาในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
29 พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระอภิธรรมปิฎก** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
30 ผศ.ดร.นิรัช  เรือนแสน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาอังกฤษชั้นสูง การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
31 พระมหาศรายุทธ  สมนฺตปาสาทิโก
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 1 การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ (ทั่วไป 64)
(000 111)
พระพุทธศาสนา, ปรัชญา,รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ (ทั่วไป 64) ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
32 ดร.ธีร์ดนัย  กัปโก
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ.. รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ.. รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
33 ดร.สุนทร  สายคำ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
คณิตศาสตร์เบื้องต้น การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
34 พระมหาภิรัฐกรณ์  อํสุมาลี, ดร.ผศ.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วิสุทธิมัคคศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พระไตรปิฎกศึกษา** (ทั่วไป 64) นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วิสุทธิมัคคศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พระไตรปิฎกศึกษา** (ทั่วไป 64) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
35 พระรชต  กตปุญฺโญ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาไทยถิ่น การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
การวิจัยและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ทักษะภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สำหรับรายการวิทยุและโทรทัศน์ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
36 พระมหาสมพงษ์  ปญฺญาธโร, ผศ.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
สนทนาธรรมและกรรมฐานภาคภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นพิธีกร ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมภาคภาษาอังกฤษ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
37 ดร.สมควร  นามสีฐาน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
38 พระมหาประทีป  สญฺญโม, ดร.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศึกษาอิสระทางปรัชญา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
(000 457)
การสอนภาษาไทย, สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ปรัชญาพุทธเถรวาท ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนามหายาน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศึกษาอิสระทางปรัชญา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ปรัชญาพุทธเถรวาท ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนามหายาน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
39 อ.นิรันดร  เลิศวีรพล
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
คณิตศาสตร์เบื้องต้น การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
40 อาจารย์ทรงพล  โชติกเวชกุล
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การเมืองการปกครองของไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (ทั่วไป 64) นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (ทั่วไป 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
41 พระมหาสมชาย  กิตฺติปญฺโญ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมภาคภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การฟังและพูดภาษาอังกฤษระดับอาชีพ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ศาสนาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง 65) ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
42 ดร.ภูกาญจนกฤษฎิ์  ปุลันรัมย์
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารการพัฒนา รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การบริหารเชิงกลยุทธ์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
นโยบายสาธารณะ.. รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารการพัฒนา รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
การบริหารเชิงกลยุทธ์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
นโยบายสาธารณะ.. รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
43 อาจารย์พันทิวา  ทับภูมี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
มนุษย์กับสังคม** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
เพศวิถีกับความสัมพันธ์ยุคดิจิทัล สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
44 ดร.ปาณจิตร  สุกุมาลย์
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
45 พระมหาอธิวัฒน์    ภทฺรกวี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การใช้ภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
วรรณกรรมกับทัศนศิลป์ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
วรรณกรรมเปรียบเทียบ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
วรรณกรรมไทยปริทัศน์ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
46 ดร.วิศร์  อัครสันตติกุล
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักวิชาชีพและพุทธจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายการคลัง นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
นิติปรัชญาแนวพุทธ นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
กฎหมายเกี่ยวกับประกันภัย นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
47 ดร.ณัฎฐ์  อุตรวิเชียร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กฎหมายลักษณะพยาน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายอาญา ภาคความผิด นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายลักษณะพยาน นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้ นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒ (หลักสูตร 63) นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
48 พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
จิตวิทยาในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ (หลักสูตรใหม่ 65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
จิตวิทยาในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ (หลักสูตรใหม่ 65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
49 พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
มิลินทปัญหาศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
พุทธธรรมกับสังคมไทย พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
มังคลัตถทีปนีศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
สัมมนาพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
วรรณกรรมพระพุทธศาสนา** (วิชาแกนพระพุทธศาสนา 64) นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
มิลินทปัญหาศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พุทธธรรมกับสังคมไทย พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
มังคลัตถทีปนีศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
สัมมนาพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
วรรณกรรมพระพุทธศาสนา** (วิชาแกนพระพุทธศาสนา 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
50 พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระสุตตันปิฎก** การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ประวัติพระพุทธศาสนา** ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ประวัติพระพุทธศาสนา** นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก.. พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ประวัติพระพุทธศาสนา** รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กรรมฐาน 1 นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
สัมมนาพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ประวัติพระพุทธศาสนา** นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กรรมฐาน 2 นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก.. พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กรรมฐาน 3 นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
51 พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร. ฐิตญาโณ,ดร. 
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
จริยศาสตร์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ปรัชญาวิเคราะห์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
จริยศาสตร์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ปรัชญาวิเคราะห์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
52 ดร. สุธิพงษ์  สวัสดิ์ทา
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
53 พระครูปริยัติสารการ, ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายภาษีอากร นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒ นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
กฎหมายอาญา ภาคความผิด นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
หลักวิธีพิจารณาทางกฎหมายมหาชน นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
54 พระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
55 ศ. ดร.กนกอร สมปราชญ์  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
56 รศ.ดร.ประจิตร  มหาหิง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
57 ดร.เอกราช   โฆษิตพิมานเวช
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
58 ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
59 พระมหากิตติ กิตฺติเมธี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การบริหารองค์กรภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (ทั่วไป 64) นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
วรรณกรรมพระพุทธศาสนา** (วิชาแกนพระพุทธศาสนา 64) นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
การบริหารองค์กรภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
60 อ.วิรัตน์  ทองภู
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วัฒนธรรมไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ประวัติศาสตร์เอเชีย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ประชากรกับสิ่งแวดล้อม สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
61 พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ทฤษฎีการเมือง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การเมืองการปกครองของไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
โลกาภิวัฒน์กับการเมืองไทย
(401 419)
รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ทฤษฎีการเมือง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
โลกาภิวัฒน์กับการเมืองไทย รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
62 อาจารย์สริญญา มารศรี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
พลเมืองกับการพัฒนาสังคม สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
สัมนาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
63 อาจารย์กนกวรรณ  ประจันตะเสน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
พลเมืองกับการพัฒนาสังคม สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
64 อ.สุทธิพงษ์  อุพลเถียร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การวิจัยและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ (ทั่วไป 64) นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ (ทั่วไป 64) ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
65 พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
66 อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ   
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
67 อาจารย์จิรวัฒน์   สิทธิธรรม
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
จิตวิทยาสำหรับครู การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
หลักภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
68 พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การสื่อความหมายระหว่างชนต่างวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา 1 สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
69 ผศ.ดร.พชรกฤต   ศรีบุญเรือง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษากับการสื่อสาร** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
สำนวนไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
70 ดร.อินตอง ชัยประโคม  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พุทธธรรมกับสังคมไทย พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
71 อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ - -
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
สัมมนานิติศาสตร์แนวพุทธ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กฎหมายแรงงาน.. รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การสืบสวนและสอบสวน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายแรงงาน.. รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
72 ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล - -
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักกฎหมายเอกชน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชว่าด้วยหุ่นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชนจำกัด นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายปกครอง นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
73 ผศ.ดร.กัลยา   กุลสุวรรณ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
74 ผศ.ดร.ทวี  - สระน้ำคำ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
75 ดร.สัมฤทธิ์ - กางเพ็ง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓