ข้อมูล มคอ 3 2564

ข้อมูล มคอ 3 | ข้อมูล มคอ 3 ปริญญาตรี

 

   
ลำดับ ชื่อ-สกุล รายการ
1 ผศ.ดร.พลเผ่า - เพ็งวิภาศ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระวินัยปิฎก สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ปรัชญาศาสนา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาศาสนา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
2 ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
การบริหารโครงการ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
การบริหารโครงการ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
3 ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การบริหารองค์กรภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
การบริหารองค์กรภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
การบริหารความเสี่ยง รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
4 ผศ.ดร.จรัส  ลีกา
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สัมมนนาปัญหาปรัชญา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
5 พระมหาพิสิฐ   วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พุทธธรรมกับสังคมไทย พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
บาลีไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
แต่งแปลบาลี รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
พุทธธรรมกับสังคมไทย พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
6 ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
(401 416)
รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
7 ผศ. อนุสรณ์   นางทะราช
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
จิตวิทยาสำหรับครู สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 1 สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
8 ผศ.ประกอบ   มีโคตรกอง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
การเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การพัฒนาระบบราชการไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
การเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
9 ผศ.ดร.สุวิน   ทองปั้น
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
10 พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สัมมนาพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
11 ผศ.ดร.บุรินทร์  ภู่สกุล
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
12 ผศ.ดร.ชาญชัย   ฮวดศรี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
โลกาภิวัฒน์กับการเมืองไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
13 ผศ.ดร.วิทยา   ทองดี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
มนุษย์กับสังคม รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
มนุษย์กับสังคม นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
มนุษย์กับสังคม รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
14 ผศ.ดร.จักรพรรณ   วงศ์พรพวัณ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
15 พระมหาสำราญ  กมฺมสุทโธ ,ผศ.ดร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและเชิงสาธก ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
16 ผศ.ดร.ประยูร   แสงใส
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
17 อ.อดุลย์   หลานวงศ์
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
18 อาจารย์ชยันต์   บุญพิโย
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักการแปล ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
19 รศ.ดร.ดิปติ   วิสุทธางกูร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
20 พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ หลักสูตรวิปัสสนาภาวนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
21 อ.สวาท ฮาดภักดี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การเมืองกับการปกครองของไทย ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
จริยธรรมทางการบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การเมืองการปกครองของไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ธรรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
จริยธรรมทางการบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
ธรรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
22 อ.บุญส่ง  นาแสวง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
สัมนาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สาระสนเทศ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
23 พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
หลักภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
การใช้ภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
24 พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระสุตตันปิฎก สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ปรัชญาสังคมและการเมือง ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
25 พระมหาปพน   กตสาโร, ผศ.ดร.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
แต่งแปลบาลี ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ปรัชญาเปรียบเทียบ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พุทธจริยศาสตร์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
สุนทรียศาสตร์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พุทธจริยศาสตร์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
สุนทรียศาสตร์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
26 พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การเมืองกับนโยบายสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ประวัติพระพุทธศาสนา** ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ประชาธิไตยตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ประวัติพระพุทธศาสนา** พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
ปรมัตถธรรม หลักสูตรวิปัสสนาภาวนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
ประวัติพระพุทธศาสนา** นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
27 พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วิสุทธิมัคคศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
มังคลัตถทีปนีศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ภาษาเขมรในภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
วิสุทธิมัคคศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
มังคลัตถทีปนีศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
วิสุทธิมรรคศึกษา หลักสูตรวิปัสสนาภาวนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
28 พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
จิตวิทยาในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
จิตวิทยาในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
เทคนิคการสอนวิปัสสนาภาวนา หลักสูตรวิปัสสนาภาวนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
29 พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระอภิธรรมปิฎก ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
30 ผศ.ดร.นิรัช  เรือนแสน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา 1 สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
31 พระมหาศรายุทธ  สมนฺตปาสาทิโก
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 1 การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๒ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
32 ดร.ธีร์ดนัย  กัปโก
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
33 ดร.สุนทร  สายคำ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
คณิตศาสตร์เบื้องต้น สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
34 พระมหาภิรัฐกรณ์  อํสุมาลี, ดร.ผศ.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วิสุทธิมัคคศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ฉันทลักษณ์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
วิสุทธิมัคคศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
พระอภิธรรมปิฎก รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
บาลีไวยากรณ์ ๔ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๑ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๒ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๖ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
วากยสัมพันธ์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
วิสุทธิมรรคศึกษา หลักสูตรวิปัสสนาภาวนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
35 พระรชต  กตปุญฺโญ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วัฒนธรรมไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ภาษาไทยถิ่น การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๒ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
36 พระมหาสมพงษ์  ปญฺญาธโร, ผศ.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
สนทนาธรรมและกรรมฐานภาคภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมภาคภาษาอังกฤษ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
ธรรมภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิปัสสนาภาวนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
37 ดร.สมควร  นามสีฐาน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
38 พระมหาประทีป  สญฺญโม, ดร.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศึกษาอิสระทางปรัชญา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ปรัชญาพุทธเถรวาท ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนามหายาน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาพุทธเถรวาท ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนามหายาน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
39 อ.นิรันดร  เลิศวีรพล
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
คณิตศาสตร์เบื้องต้น สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
40 อ.ทรงพล  โชติกเวชกุล
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเมืองกับการปกครองของไทย ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การเมืองการปกครองของไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การพัฒนาระบบราชการไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
41 พระมหาสมชาย  กิตฺติปญฺโญ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมภาคภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การฟังและพูดภาษาอังกฤษระดับอาชีพ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นพิธีกร ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
42 ดร.ภูษิต   ปุลันรัมย์
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารการพัฒนา รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การบริหารเชิงกลยุทธ์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารการพัฒนา รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
การบริหารเชิงกลยุทธ์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
43 อ.ชัยรัตน์  มาสอน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
44 อาจารย์พันทิวา  ทับภูมี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
มนุษย์กับสังคม รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
มนุษย์กับสังคม นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
มนุษย์กับสังคม รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
45 ดร.ปาณจิตร  สุกุมาลย์
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การวิจัยและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
46 พระมหาอธิวัฒน์    ภทฺรกวี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษากับการสื่อสาร รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
วรรณกรรมกับทัศนศิลป์ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
วรรณกรรมเปรียบเทียบ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
วรรณกรรมไทยปริทัศน์ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษากับการสื่อสาร รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
47 ดร.วิศร์  อัครสันตติกุล
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายคณะสงฆ์ของไทย นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
หลักวิชาชีพและพุทธจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
กฎหมายปกครอง นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายเกี่ยวกับประกันภัย นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
48 พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
จิตวิทยาในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
จิตวิทยาในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
49 พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
มิลินทปัญหาศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พุทธธรรมกับสังคมไทย พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
มังคลัตถทีปนีศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
สัมมนาพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
มิลินทปัญหาศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พุทธธรรมกับสังคมไทย พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
มังคลัตถทีปนีศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
สัมมนาพระพุทธศาสนา
(101 417)
พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
50 พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระสุตตันปิฎก สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ประวัติพระพุทธศาสนา** พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
สัมมนาพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ประวัติพระพุทธศาสนา** นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
51 พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร. ฐิตญาโณ,ดร. 
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
(000 152)
สังคมศึกษา,การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
จริยศาสตร์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ปรัชญาวิเคราะห์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาวิเคราะห์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
52 ดร. สุธิพงษ์  สวัสดิ์ทา
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
53 พระครูปริยัติสารการ, ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายอาญา ๓ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กฎหมายภาษีอากร นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒ นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
กฎหมายอาญา ภาคความผิด นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
54 พระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมนิเทศ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมนิเทศ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
55 ดร. สุรศักดิ์  จันเพลา
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
56 ศ. ดร.กนกอร สมปราชญ์  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
57 รศ.ดร.ประจิตร  มหาหิง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
58 ดร.เอกราช   โฆษิตพิมานเวช
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
59 ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาอังกฤษชั้นสูง สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษสำหรับครู สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
60 พระมหากิตติ กิตฺติเมธี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษากับการสื่อสาร รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การบริหารองค์กรภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษากับการสื่อสาร รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
การบริหารองค์กรภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
61 อ.วิรัตน์  ทองภู
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับสังคม สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
วัฒนธรรมไทย ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ประวัติศาสตร์เอเชีย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พลเมืองกับการพัฒนาสังคม สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วัฒนธรรมไทย พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
62 พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ทฤษฎีการเมือง
(401 306)
รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ทฤษฎีการเมือง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
63 อาจารย์สริญญา มารศรี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
จิตวิทยาสำหรับครู สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
สัมนาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
64 อาจารย์กนกวรรณ  ประจันตะเสน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วัฒนธรรมไทย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
พลเมืองกับการพัฒนาสังคม สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
65 อ.สุทธิพงษ์  อุพลเถียร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
การวิจัยและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
66 พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
67 พระมหาวชิรศักดิ์   วชิรเมโธ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักกฎหมายเอกชน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักกฎหมายเอกชน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
68 อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ   
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กฎหมายการคลัง นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
หลักวิธีพิจารณาทางกฎหมายมหาชน นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
69 อาจารย์จิรวัฒน์   สิทธิธรรม
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วรรณคดีวิจารณ์ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
70 พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
71 ผศ.ดร.พชรกฤต   ศรีบุญเรือง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
จิตวิทยาสำหรับครู การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
วรรณคดีวิจารณ์ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
72 ดร.อินตอง ชัยประโคม  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศาสนาทั่วไป การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)