ข้อมูล มคอ 3 2566

ข้อมูล มคอ 3 | ข้อมูล มคอ 3 ปริญญาตรี

 

   
ลำดับ ชื่อ-สกุล รายการ
1 ผศ.ดร.พลเผ่า - เพ็งวิภาศ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระวินัยปิฎก** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ปรัชญาสังคมและการเมือง ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ปรัชญาศาสนา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาสังคมและการเมือง ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ปรัชญาศาสนา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
สัมมนนาปัญหาปรัชญา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
2 ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารการพัฒนาและการบริหารโครงการ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารการพัฒนาและการบริหารโครงการ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
3 ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารความเสี่ยง รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารความเสี่ยง รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
4 ผศ.ดร.จรัส  ลีกา
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พุทธจริยศาสตร์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ปรัชญาเบื้องต้น (ทั่วไป 64) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
สัมมนาปัญหาปรัชญา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สัมมนนาปัญหาปรัชญา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ปรัชญาเบื้องต้น (ทั่วไป 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
5 พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต, รศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
6 พระมหาพิสิฐ   วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
7 ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
8 ผศ. อนุสรณ์   นางทะราช
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
จิตวิทยาสำหรับครู สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
9 ผศ.ดร.ประกอบ   มีโคตรกอง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ประชาธิไตยตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การเมืองนโยบายสาธารณะและยุทธศาสตร์ชาติ (ปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย (ปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย (ปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
10 ผศ.ดร.สุวิน   ทองปั้น
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ปรัชญาสังคมและการเมือง (ปรับปรุง 65) ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ปรัชญาสังคมและการเมือง (ปรับปรุง 65) ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
11 พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ประวัติพระพุทธศาสนา** พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
สัมมนาพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ประวัติพระพุทธศาสนา** นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ประวัติพระพุทธศาสนา** พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
สัมมนาพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
12 ผศ.ดร.ชาญชัย   ฮวดศรี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
13 รศ.ดร.วิทยา   ทองดี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
14 ผศ.ดร.จักรพรรณ   วงศ์พรพวัณ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
15 พระมหาสำราญ  กมฺมสุทโธ ,ผศ.ดร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (ปรับปรุง 60) ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์ (ปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
โลกาภิวัฒน์กับการเมืองไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
16 ผศ.ดร.ประยูร   แสงใส
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
17 อาจารย์ชยันต์   บุญพิโย
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา 1 สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 65) ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
18 รศ.ดร.ดิปติ   วิสุทธางกูร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (หลักสูตรปรับปรุง 65) ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ (ปรับปรุง 65) ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
19 พระครูภาวนาโพธิคุณ, รศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
20 อาจารย์อภินพ ฮาดภักดี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ธรรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พุทธจริยธรรมทางการบริหาร (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
สัมมนาทางรัฐประศาสตร์เชิงพุทธ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ธรรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
สัมมนาทางรัฐประศาสตร์เชิงพุทธ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
21 อ.บุญส่ง  นาแสวง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ท้องถิ่นศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
สัมนาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สาระสนเทศ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
22 พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
23 พระครูศรีปริยัติบัณฑิต, ผศ.ดร.   
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาเปรียบเทียบ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
สุนทรียศาสตร์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
สุนทรียศาสตร์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาเปรียบเทียบ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
สุนทรียศาสตร์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
สุนทรียศาสตร์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
24 พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วิสุทธิมัคคศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
มังคลัตถทีปนีศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ชาดกศึกษา (ปรับปรุง 65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
วิสุทธิมัคคศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
มังคลัตถทีปนีศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก.. พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
ชาดกศึกษา (ปรับปรุง 65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
25 พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
จิตวิทยาในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
จิตวิทยาในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
26 พระครูปริยัติพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระอภิธรรมปิฎก** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
27 ผศ.ดร.นิรัช  เรือนแสน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาอังกฤษชั้นสูง สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
28 พระมหาศรายุทธ  สมนฺตปาสาทิโก
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 1 การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ (ทั่วไป 64) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ (ทั่วไป 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
29 อาจารย์สุริยา   บุญยะรังค์
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การฟังและพูดภาษาอังกฤษระดับอาชีพ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอเชิงวิชาการ (ปรับปรุง 65) ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
30 ดร.ธีร์ดนัย  กัปโก
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
31 ดร.สุนทร  สายคำ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
คณิตศาสตร์เบื้องต้น สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
32 พระมหาภิรัฐกรณ์  อํสุมาลี, ผศ.ดร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พระไตรปิฎกศึกษา** (ทั่วไป 64) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พระไตรปิฎกศึกษา** (ทั่วไป 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ (หลักสูตรใหม่ 65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
33 พระรชต  กตปุญฺโญ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษากับการสื่อสาร** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ภาษาไทยถิ่น การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
การวิจัยและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ทักษะภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สำหรับรายการวิทยุและโทรทัศน์ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
34 พระมหาสมพงษ์  ปญฺญาธโร, ผศ.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมภาคภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
สนทนาธรรมและกรรมฐานภาคภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นพิธีกร ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (ปรับปรุง 60) ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมภาคภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
35 ดร.สมควร  นามสีฐาน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
36 พระมหาประทีป  สญฺญโม, ดร.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศึกษาอิสระทางปรัชญา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ปรัชญาพุทธเถรวาท ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนามหายาน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การเคลื่อนไหวใหม่ทางศาสนา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศึกษาอิสระทางปรัชญา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ปรัชญาพุทธเถรวาท ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนามหายาน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
การเคลื่อนไหวใหม่ทางศาสนา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
37 อ.นิรันดร  เลิศวีรพล
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
คณิตศาสตร์เบื้องต้น สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
38 อาจารย์ทรงพล  โชติกเวชกุล
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหวางประเทศ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
การเมืองการปกครองของไทย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (ทั่วไป 64) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การเมืองนโยบายสาธารณะและยุทธศาสตร์ชาติ (ปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหวางประเทศ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (ทั่วไป 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
การเมืองนโยบายสาธารณะและยุทธศาสตร์ชาติ (ปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
39 ดร.พงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายภาษีอากร นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายภาษีอากร นิติศาสต์ (ภาคบัณฑิต)
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย นิติศาสต์ (ภาคบัณฑิต)
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ นิติศาสต์ (ภาคบัณฑิต)
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ นิติศาสต์ (ภาคบัณฑิต)
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
40 ผศ.ดร.ภูกาญจนกฤษฎิ์  ปุลันรัมย์
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารเชิงกลยุทธ์ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
นโยบายสาธารณะ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การบริหารเชิงกลยุทธ์ (ปรับปรุง 59)* รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารเชิงกลยุทธ์ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
นโยบายสาธารณะ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
พุทธจริยธรรมทางการบริหาร (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
41 อ.ชัยรัตน์  มาสอน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระวินัยปิฎก** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ศาสนาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง 65) ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (ทั่วไป 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
42 อาจารย์พันทิวา  ทับภูมี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
มนุษย์กับสังคม** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
เพศวิถีกับความสัมพันธ์ยุคดิจิทัล สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
43 ดร.ปาณจิตร  สุกุมาลย์
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
44 พระมหาวสันต์ วสนฺตเวที  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและระดมมวลชน (ปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ประชาธิไตยตามแนวพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
45 พระมหาอธิวัฒน์    ภทฺรกวี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การใช้ภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
วรรณกรรมกับทัศนศิลป์ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
วรรณกรรมเปรียบเทียบ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
วรรณกรรมไทยปริทัศน์ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
46 ดร.ณัฎฐ์  อุตรวิเชียร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายลักษณะพยาน (ปรับปรุง 59) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
กฎหมายลักษณะพยาน.. นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
สัมมนากฎหมายอาญา นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายลักษณะพยาน (ปรับปรุง 59) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
กฎหมายลักษณะพยาน.. นิติศาสต์ (ภาคบัณฑิต)
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย นิติศาสต์ (ภาคบัณฑิต)
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้ นิติศาสต์ (ภาคบัณฑิต)
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
47 พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
48 พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พุทธธรรมกับสังคมไทย พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
มังคลัตถทีปนีศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
สัมมนาพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
วรรณกรรมพระพุทธศาสนา** (วิชาแกนพระพุทธศาสนา 64) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พุทธธรรมกับสังคมไทย พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
สัมมนาพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
วรรณกรรมพระพุทธศาสนา** (วิชาแกนพระพุทธศาสนา 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
49 พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน, ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระสุตตันปิฎก** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ประวัติพระพุทธศาสนา** พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ประวัติพระพุทธศาสนา** นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก.. พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ปรัชญาเบื้องต้น (ทั่วไป 64) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
50 พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร. ฐิตญาโณ,ดร. 
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
จริยศาสตร์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ปรัชญาวิเคราะห์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
จริยศาสตร์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ปรัชญาวิเคราะห์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
51 ดร. สุธิพงษ์  สวัสดิ์ทา
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
52 พระครูปริยัติสารการ, ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
นิติปรัชญาแนวพุทธ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
สัมมนานิติศาสตร์แนวพุทธ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายอาญา ภาคความผิด นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
นิติปรัชญาแนวพุทธ นิติศาสต์ (ภาคบัณฑิต)
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
สัมมนานิติศาสตร์แนวพุทธ นิติศาสต์ (ภาคบัณฑิต)
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
กฎหมายอาญา ภาคความผิด นิติศาสต์ (ภาคบัณฑิต)
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
53 พระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
54 รศ.ดร.ประจิตร  มหาหิง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
55 ดร.เอกราช   โฆษิตพิมานเวช
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
56 พระมหากิตติ กิตฺติเมธี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (ทั่วไป 64) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
วรรณกรรมพระพุทธศาสนา** (วิชาแกนพระพุทธศาสนา 64) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
พฤติกรรมองค์การ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
วรรณกรรมพระพุทธศาสนา** (วิชาแกนพระพุทธศาสนา 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
พฤติกรรมองค์การ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
57 อ.วิรัตน์  ทองภู
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วัฒนธรรมไทย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ประวัติศาสตร์เอเชีย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ประชากรกับสิ่งแวดล้อม สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
58 พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การเมืองการปกครองของไทย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
โลกาภิวัฒน์กับการเมืองไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและระดมมวลชน (ปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
โลกาภิวัฒน์กับการเมืองไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและระดมมวลชน (ปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
59 ดร.สริญญา มารศรี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
พลเมืองกับการพัฒนาสังคม สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา 1 สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
สัมนาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
60 อาจารย์กนกวรรณ  ประจันตะเสน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
พลเมืองกับการพัฒนาสังคม สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
61 อ.สุทธิพงษ์  อุพลเถียร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การวิจัยและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ (ทั่วไป 64) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ (ทั่วไป 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
62 พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
63 อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ   
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักกฎหมายมหาชน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
หลักวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว นิติศาสต์ (ภาคบัณฑิต)
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
หลักวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน นิติศาสต์ (ภาคบัณฑิต)
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
กฎหมายปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง63) นิติศาสต์ (ภาคบัณฑิต)
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
64 พระธีรพงษ์ นรินฺโท, ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
จริยศาสตร์ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
65 อาจารย์จิรวัฒน์   สิทธิธรรม
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
จิตวิทยาสำหรับครู การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
หลักภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
66 ผศ.ดร.พชรกฤต   ศรีบุญเรือง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
จิตวิทยาสำหรับครู การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ภาษากับการสื่อสาร** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
67 ดร.อินตอง ชัยประโคม  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ (หลักสูตรใหม่ 65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
68 อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ - -
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปรับปรุง 59) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
หลักวิชาชีพและพุทธจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยนให้ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การสืบสวนและสอบสวน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายอาญา (ปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปรับปรุง 59) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ นิติศาสต์ (ภาคบัณฑิต)
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายอาญา (ปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
69 ผศ.ดร.กัลยา   กุลสุวรรณ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สำนวนไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
70 ดร.สัมฤทธิ์ - กางเพ็ง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
71 ดร.ยิ่งสรรค์ หาพา  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
72 อาจารย์อัจฉราพร  ใครบุตร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
วรรณกรรมเปรียบเทียบ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓