ข้อมูล มคอ 3 2567

ข้อมูล มคอ 3 | ข้อมูล มคอ 3 ปริญญาตรี

 

   
ลำดับ ชื่อ-สกุล รายการ
1 ผศ.ดร.พลเผ่า - เพ็งวิภาศ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาจีน เกาหลีและญี่ปุ่น ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา** พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ศาสนาในจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี (65) ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาจีน เกาหลีและญี่ปุ่น ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา** รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
ศาสนาในจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี (65) ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
2 ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาวะผู้นำ (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ (67) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาวะผู้นำ (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ (67) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
3 ผศ.ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น (64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น (64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
4 ผศ.ดร.จรัส  ลีกา
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
5 พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต, รศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
6 พระมหาพิสิฐ   วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
7 ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
8 ผศ. อนุสรณ์   นางทะราช
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ความรับผิดชอบต่อสังคม (หลักสูตรปรับปรุง 64) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ความรับผิดชอบต่อสังคม (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
9 ผศ.ดร.ประกอบ   มีโคตรกอง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
10 ผศ.ดร.สุวิน   ทองปั้น
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (64) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (64) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
11 พระครูศรีพุทธิบัณฑิต, ผศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
12 ผศ.ดร.ชาญชัย   ฮวดศรี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
13 รศ.ดร.วิทยา   ทองดี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
14 ผศ.ดร.จักรพรรณ   วงศ์พรพวัณ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
อภิปรัชญา (65) ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
อภิปรัชญา (65) ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
15 พระมหาสำราญ  กมฺมสุทโธ ,ผศ.ดร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (65) ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
16 ผศ.ดร.ประยูร   แสงใส
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
17 อาจารย์ชยันต์   บุญพิโย
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การศึกษาอิสระด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
หลักการแปล (65) ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
การใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงาน (65) ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
18 รศ.ดร.ดิปติ   มหันตะ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา. ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
วรรณคดีอังกฤษร่วมสมัย (65) ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
19 พระครูภาวนาโพธิคุณ, รศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
20 อาจารย์อภินพ ฮาดภักดี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
21 อ.บุญส่ง  นาแสวง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ภูมิศาสตร์กายภาพ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
22 พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย. การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
23 พระครูศรีปริยัติบัณฑิต, ผศ.ดร.   
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พุทธปรัชญาเถรวาท (65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ญาณวิทยา (65) ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พุทธปรัชญาเถรวาท (65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ญาณวิทยา (65) ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
24 พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก.. พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
วิสุทธิมรรคศึกษา (65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก.. พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
วิสุทธิมรรคศึกษา (65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
25 พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
26 พระครูปริยัติพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
27 ผศ.ดร.นิรัช  เรือนแสน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนสังคม 2 สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
28 พระมหาศรายุทธ  สมนฺตปาสาทิโก
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วิวัฒนาการของภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 2 การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 3.. การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ความเป็นครูวิชาชีพ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
29 อาจารย์สุริยา   บุญยะรังค์
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สถานที่สำคัญทางศาสนาในประเทศไทย ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ. ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพ (65) ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
30 ดร.ธีร์ดนัย  กัปโก
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
องค์การและการจัดการ (67) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
องค์การและการจัดการ (67) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
31 ดร.สุนทร  สายคำ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
32 พระมหาภิรัฐกรณ์  อํสุมาลี, ผศ.ดร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก (65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก (65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
33 พระรชต  กตปุญฺโญ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
วิธีวิทยาจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
34 พระมหาสมพงษ์  ปญฺญาธโร, ผศ.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ.. สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ระบบคำและประโยคของภาษาอังกฤษ (65) ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
35 ดร.สมควร  นามสีฐาน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
36 พระมหาประทีป  สญฺญโม, ดร.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู. ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
พุทธปรัชญา (65) ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู. ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
พุทธปรัชญา (65) ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
37 อ.นิรันดร  เลิศวีรพล
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
38 อาจารย์ทรงพล  โชติกเวชกุล
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ประสบการณ์วิชารัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร (67) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ประสบการณ์วิชารัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร (67) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
39 ดร.พงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักกฎหมายเอกชน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
กฎหมายการคลัง นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชว่าด้วยหุ่นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชนจำกัด นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ฯ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักกฎหมายเอกชน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
การสืบสวนและสอบสวน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท และ บริษัทมหาชนจำกัด นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
40 ผศ.ดร.ภูกาญจนกฤษฎิ์  ปุลันรัมย์
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารเชิงกลยุทธ์ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (67) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารเชิงกลยุทธ์ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (67) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
41 อ.ชัยรัตน์  มาสอน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา** พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ทฤษฎีการเมือง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา** รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (67) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
42 อาจารย์พันทิวา  ทับภูมี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สังคมสมัยใหม่ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
พุทธวิธีการสอน สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
มนุษย์กับสังคม** ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การวัดประเมินการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
(200 307)
สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
สังคมร่วมสมัย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
มนุษย์กับสังคม** พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
43 ดร.ปาณจิตร  สุกุมาลย์
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
การวัดประเมินการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การวัดประเมินการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียน* การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
44 พระมหาวสันต์ วสนฺตเวที  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
45 พระมหาอธิวัฒน์    ภทฺรกวี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ร้อยกรองไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
คติชนวิทยา การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาบาลี พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
46 ดร.ณัฎฐ์  อุตรวิเชียร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายอาญา ภาคความผิด นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ (หลักสูตรปรับปรุง 63) นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
สัมมนากฎหมายอาญา นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (64.) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
กฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ (หลักสูตรปรับปรุง 63) นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
สัมมนากฎหมายอาญา นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (64.) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
47 พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา (65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา (65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
48 พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี, ผศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ธรรมประยุกต์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
มิลินทปัญหาศึกษา (65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมประยุกต์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์.. พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
มิลินทปัญหาศึกษา (65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
49 ดร.ภาณุวัฒน์ จันทาพูน  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พุทธศิลปะ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์.. พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
พุทธปรัชญาเถรวาท (65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พุทธศิลปะ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์.. พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
พุทธปรัชญาเถรวาท (65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
50 พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร. ฐิตญาโณ,ดร. 
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาไทย ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การปกครองคณะสงฆ์ไทย** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
จริยศาสตร์. ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ภาษาศาสนา (65) ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาไทย ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
จริยศาสตร์. ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
ภาษาศาสนา (65) ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
51 ดร. สุธิพงษ์  สวัสดิ์ทา
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
52 พระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
53 รศ.ดร.ประจิตร  มหาหิง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
54 พระมหากิตติ กิตฺติเมธี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
นวัตกรรมการบริหารสมัยใหม่ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พฤติกรรมองค์การ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
นวัตกรรมการบริหารสมัยใหม่ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
พฤติกรรมองค์การ (ปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
55 ดร.วิรัตน์ ทองภู  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ความรับผิดชอบต่อสังคม (หลักสูตรปรับปรุง 64) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
สังคมร่วมสมัย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ความรับผิดชอบต่อสังคม (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
56 พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ทฤษฎีการเมือง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (หลักสูตรปรับปรุง 67)
(401 103)
รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
นวัตกรรมกับการเมืองไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (67) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ทฤษฎีการเมือง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
กฎหมายปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
นวัตกรรมกับการเมืองไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (67) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
57 ดร.สริญญา มารศรี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ความเป็นครูวิชาชีพ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
58 อาจารย์กนกวรรณ  ประจันตะเสน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
59 อ.สุทธิพงษ์  อุพลเถียร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
คอมพิวเตอร์และเทศโนโลยีดิจิทัล** พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
คอมพิวเตอร์และเทศโนโลยีดิจิทัล** รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
60 พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
61 พระธีรพงษ์ นรินฺโท, ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศาสนาคริสต์ (65) ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศาสนาคริสต์ (65) ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
62 อาจารย์จิรวัฒน์   สิทธิธรรม
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วรรณคดีวิจารณ์ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
63 ผศ.ดร.พชรกฤต   ศรีบุญเรือง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
64 ดร.อินตอง ชัยประโคม  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา (65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน (65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา (65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน (65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
65 อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ - -
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
หลักกฎหมายมหาชน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
นิติปรัชญาแนวพุทธ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ฯ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กฎหมายทั่วไป สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
กฏหมายทั่วไป ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การสืบสวนและสอบสวน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง63) นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กฎหมายปกครอง (64.) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายอาญา (64.) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฏหมายทั่วไป พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
การสืบสวนและสอบสวน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
กฎหมายปกครอง (64.) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
กฎหมายอาญา (64.) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
66 ผศ.ดร.กัลยา   กุลสุวรรณ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ร้อยกรองไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
67 ดร.สัมฤทธิ์ - กางเพ็ง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
68 ดร.ยิ่งสรรค์ หาพา  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
69 อาจารย์ทองพูล ศิริโท  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักกฎหมายมหาชน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
นิติปรัชญาแนวพุทธ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
70 พระครูวินัยธรวรวุฒิ เตชธมฺโม  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
71 อาจารย์อัจฉราพร  ใครบุตร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย. การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
72 ดร.นฤพล เมนไธสง   
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง63) นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
73 ดร.ถาวร เศษมะพล  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
74 พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)