ข้อมูล มคอ 3 2566

ข้อมูล มคอ 3 | ข้อมูล มคอ 3 ปริญญาตรี

 

   
ลำดับ ชื่อ-สกุล รายการ
1 ผศ.ดร.พลเผ่า - เพ็งวิภาศ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศาสนาทั่วไป สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ปรัชญาจีน เกาหลีและญี่ปุ่น ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พุทธปรัชญามหายาน ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา** พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาพุทธมหายาน ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ปรัชญาจีน เกาหลีและญี่ปุ่น ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา** รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
2 ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ภาวะผู้นำ (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ภาวะผู้นำ (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
3 ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
องค์การและการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น (59) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ (ปรับปรุง 59) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
องค์การและการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น (59) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ (ปรับปรุง 59) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
4 ผศ.ดร.จรัส  ลีกา
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
5 พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
6 พระมหาพิสิฐ   วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
7 ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
8 ผศ. อนุสรณ์   นางทะราช
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
9 ผศ.ดร.ประกอบ   มีโคตรกอง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ขบวนการทางการเมืองและสังคม รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ความรับผิดชอบต่อสังคม (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ขบวนการทางการเมืองและสังคม รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
10 ผศ.ดร.สุวิน   ทองปั้น
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาเบื้องต้น สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
11 พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ประวัติพระพุทธศาสนา** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
12 ผศ.ดร.บุรินทร์  ภู่สกุล
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
13 ผศ.ดร.ชาญชัย   ฮวดศรี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
14 รศ.ดร.วิทยา   ทองดี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
15 ผศ.ดร.จักรพรรณ   วงศ์พรพวัณ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
อภิปรัชญา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
อภิปรัชญา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
16 พระมหาสำราญ  กมฺมสุทโธ ,ผศ.ดร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและเชิงสาธก ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
17 ผศ.ดร.ประยูร   แสงใส
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
18 อาจารย์ชยันต์   บุญพิโย
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การศึกษาอิสระด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนสังคม 2 สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
หลักการแปล (65) ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
19 รศ.ดร.ดิปติ   วิสุทธางกูร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
สถานที่สำคัญทางศาสนาในประเทศไทย ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา. ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ. ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
20 พระครูภาวนาโพธิคุณ, รศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
21 อาจารย์อภินพ ฮาดภักดี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
22 อ.บุญส่ง  นาแสวง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ภูมิศาสตร์กายภาพ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
23 พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
24 ดร. อมรรัตน์ - เตชะนอก
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
25 พระครูศรีปริยัติบัณฑิต, ผศ.ดร.   
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ญาณวิทยา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พุทธปรัชญาเถรวาท พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ญาณวิทยา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
พุทธปรัชญาเถรวาท พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ภาษาบาลี พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
26 พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ความรับผิดชอบต่อสังคม (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ความรับผิดชอบต่อสังคม (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
27 พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักพุทธธรรม พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักพุทธธรรม พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
28 พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
29 พระครูปริยัติพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์.. พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์.. พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
30 ผศ.ดร.นิรัช  เรือนแสน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
31 พระมหาศรายุทธ  สมนฺตปาสาทิโก
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ความเป็นครูวิชาชีพ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
วิวัฒนาการของภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 2 การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 3.. การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ความเป็นครูวิชาชีพ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
32 นายสุริยา   บุญยะรังค์
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
(000 116)
สังคมศึกษา,การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
สถานที่สำคัญทางศาสนาในประเทศไทย ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ. ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
33 ดร.ธีร์ดนัย  กัปโก
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
องค์การและการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ (ปรับปรุง 59) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
องค์การและการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ (ปรับปรุง 59) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
34 ดร.สุนทร  สายคำ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
35 พระมหาภิรัฐกรณ์  อํสุมาลี, ดร.ผศ.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระไตรปิฎกศึกษา** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ธรรมบทศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมบทศึกษา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
36 พระรชต  กตปุญฺโญ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาและวัฒนธรรม การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
วิธีวิทยาจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
37 พระมหาสมพงษ์  ปญฺญาธโร, ผศ.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ.. สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
38 ดร.สมควร  นามสีฐาน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
39 พระมหาประทีป  สญฺญโม, ดร.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
แนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู. ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
พุทธปรัชญา (65) ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
แนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู. ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
พุทธปรัชญา (65) ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
40 อ.นิรันดร  เลิศวีรพล
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(000 242)
สังคมศึกษา,การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
41 อาจารย์ทรงพล  โชติกเวชกุล
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การพัฒนาระบบราชการไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
การพัฒนาระบบราชการไทย รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
42 ดร.พงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักกฎหมายเอกชน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ฯ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักกฎหมายเอกชน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
การสืบสวนและสอบสวน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท และ บริษัทมหาชนจำกัด นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
43 ผศ.ดร.ภูกาญจนกฤษฎิ์  ปุลันรัมย์
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
ภาษาบาลี รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
44 อ.ชัยรัตน์  มาสอน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศาสนาทั่วไป สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา** พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
ทฤษฎีการเมือง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา** รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
การรู้เท่าทันสื่อ (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
45 อาจารย์พันทิวา  ทับภูมี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
สังคมสมัยใหม่ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
พุทธวิธีการสอน สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
มนุษย์กับสังคม** ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การวัดประเมินการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
มนุษย์กับสังคม** พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
46 ดร.ปาณจิตร  สุกุมาลย์
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การวัดประเมินการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
47 พระมหาอธิวัฒน์    ภทฺรกวี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ร้อยกรองไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
คติชนวิทยา การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
48 ดร.ณัฎฐ์  อุตรวิเชียร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายลักษณะพยาน รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปรับปรุง 59) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กฎหมายลักษณะพยาน.. นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ (หลักสูตรปรับปรุง 62) นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายลักษณะพยาน รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
กฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ (หลักสูตรปรับปรุง 62) นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
สัมมนากฎหมายอาญา นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
49 พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
50 พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ธรรมประยุกต์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับสตรี พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
มิลินทปัญหาศึกษา (65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมประยุกต์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับสตรี พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
มิลินทปัญหาศึกษา (65) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
51 พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน, ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักพุทธธรรม พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พุทธศิลปะ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักพุทธธรรม พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
พุทธศิลปะ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
52 พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร. ฐิตญาโณ,ดร. 
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาไทย ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
การปกครองคณะสงฆ์ไทย** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับปรัชญา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
จริยศาสตร์. ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาไทย ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับปรัชญา ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
จริยศาสตร์. ปรัชญา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
53 ดร. สุธิพงษ์  สวัสดิ์ทา
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
54 พระครูปริยัติสารการ, ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความในศาลแขวง นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆ์ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
หลักวิชาชีพและพุทธจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
สัมมนานิติศาสตร์แนวพุทธ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความในศาลแขวง นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
กฎหมายภาษีอากร นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
55 พระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ธรรมนิเทศ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
56 ศ. ดร.กนกอร สมปราชญ์  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
57 รศ.ดร.ประจิตร  มหาหิง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
58 ดร.เอกราช   โฆษิตพิมานเวช
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
59 พระมหากิตติ กิตฺติเมธี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา** สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ปรับปรุง 59) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น (59) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พฤติกรรมองค์การ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
นวัตกรรมการบริหารสมัยใหม่ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ปรับปรุง 59) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น (59) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
พฤติกรรมองค์การ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
นวัตกรรมการบริหารสมัยใหม่ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
60 อ.วิรัตน์  ทองภู
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
ภาษาและวัฒนธรรม สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
วัฒนธรรมไทย (64) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วัฒนธรรมไทย (64) พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
61 พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ทฤษฎีการเมือง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
การรู้เท่าทันสื่อ (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ทฤษฎีการเมือง รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
การรู้เท่าทันสื่อ (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
62 ดร.สริญญา มารศรี  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ความเป็นครูวิชาชีพ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนสังคม 2 สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ความเป็นครูวิชาชีพ สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
63 อาจารย์กนกวรรณ  ประจันตะเสน
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
64 อ.สุทธิพงษ์  อุพลเถียร
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
คอมพิวเตอร์และเทศโนโลยีดิจิทัล** พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
คอมพิวเตอร์และเทศโนโลยีดิจิทัล** รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
65 พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
66 อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ   
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายปกครอง.. รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
หลักกฎหมายมหาชน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง 64) รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
หลักวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง62) นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายปกครอง.. รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
หลักกฎหมายมหาชน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
กฎหมายการคลัง นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
67 อาจารย์จิรวัฒน์   สิทธิธรรม
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วรรณคดีวิจารณ์ การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
วิธีวิทยาจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
68 ผศ.ดร.พชรกฤต   ศรีบุญเรือง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคสมทบ)
69 ดร.อินตอง ชัยประโคม  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์.. พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
70 อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ - -
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายอาญา.. รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ฯ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคปกติ)
กฎหมายทั่วไป สังคมศึกษา
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
2
(ภาคปกติ)
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
กฏหมายทั่วไป ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กฎหมายอาญา.. รัฐศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
กฎหมายอาญา รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาตรี)
4
(ภาคสมทบ)
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
กฏหมายทั่วไป พระพุทธศาสนา
(ปริญญาตรี)
1
(ภาคสมทบ)
การสืบสวนและสอบสวน นิติศาสตร์
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคสมทบ)
71 ผศ.ดร.กัลยา   กุลสุวรรณ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ร้อยกรองไทย การสอนภาษาไทย
(ปริญญาตรี)
3
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
72 ดร.สัมฤทธิ์ - กางเพ็ง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
73 ผศ.ดร.เมตตา มาเวียง  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
74 ดร.ยิ่งสรรค์ หาพา  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓