รายละเอียดตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 1

ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 1/2566 ชั้นปีที่ 1 | ตารางสอน | ตารางสอนภาคปกติ

 

ตารางสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) ห้องเรียน ปรัชญา ชั้น 5

07:00-07:3007:30-08:0008:00-08:3008:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:3016:30-17:0017:00-17:3017:30-18:0018:00-18:3018:30-19:0019:00-19:3019:30-20:0020:00-20:3020:30-21:0021:00-21:3021:30-22:00
พฤหัสบดี603 106
อภิปรัชญาวิเคราะห์

ผศ.ดร.จักรพรรณ   วงศ์พรพวัณ
603207
การเขียนงานทางปรัชญา 1

พระครูภาวนาโพธิคุณ, รศ.ดร.  
และ ผศ.ดร.สุวิน   ทองปั้น  ,   
ศุกร์603 208
จริยศาสตร์วิเคราะห์

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.  
และ พระครูศรีปริยัติบัณฑิต, ผศ.ดร.     ,   
603105
ภาษาบาลีเพื่อวิจัยทางปรัชญา

ผศ.ดร.จรัส  ลีกา
และ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.    ,